PROSOJNICE V IZOBRA@EVANJUZa u~inkovit prenos znanja in sporo~il imamo danes na voljo kar precej tehni~nih pripomo~kov : tabla, demo tabla, elektronska tabla, video, dia-projektor, ra~unalnik,... Med drugimi so tudi grafoskop in prosojnice . Te so zlasti dobrodo{le zaradi preproste uporabe in velike u~inkovitosti, hkrati pa ne povzro~ajo prevelikih denarnih stro{kov. Prosojnice najve~krat izdelujemo sami, zato je koristno, da vemo:

  1. Kak{na je dobra prosojnica ?
  2. Kak{ne so napake pri izdelavi ?
  3. Kak{ne so napake pri uporabi ?
  4. Kak{na je klju~na prosojnica ?
  5. Kak{na je vodilna prosojnica ?

Le ob upo{tevanju vseh teh stvari bo na{a prosojnica dosegla svoj namen in tako uspe{no pripomogla k celostnemu u~enju .Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
Kramar Andreja, pedago{ka matematika, 4.letnik
september, 1995
Datum zadnje spremembe: 8.11.1995


Napisano po : PROSOJNICA PRI IZOBRA@EVANJU, Miran Morano,
Andrago{ki center Republike Slovenije, Ljubljana , 1993