PROSOJNICE V IZOBRA@EVANJU

NEKAJ O CELOSTNEM U^ENJUO celostnem u~enju govorimo takrat, ko je u~na snov predstavljena tako, da vstopa v mo`gane skozi ~im ve~ ~util: vid, sluh, tip, vonj in okus. Tak{no u~enje, zlasti ~e poteka v spro{~enem ozra~ju, omogo~a uspe{no u~enje vsem razli~nim u~nim tipom (abstraktno-verbalnemu, nazornemu, ~utnemu in prakti~nemu).
Celostno u~enje razvija in vspodbuja vseh sedem inteligenc:

Klasi~en pouk razvija in vspodbuja le prvi dve. Zagovorniki celostnega u~enja pravijo, da je u~enje u`itek in ne napor, saj smo pri takem na~inu spro{~eni in uporabljamo vse svoje psiholo{ke zmo`nosti. Seveda se vseh pojavov in procesov niti ne zavedamo, saj se predamo novim spoznanjem, vtisom, idejam, ...

Kak{no mesto ima prosojnica v celostnem u~enju ?
Prosojnica poskrbi predvsem za posredovanje vidnih sporo~il, vzbudi pa lahko tudi predstave vonja, sluha, tipa, ...