PROSOJNICE V IZOBRA@EVANJU

VODILNA PROSOJNICAKoristno je, ~e si pred predavanjem napravimo vodilno prosojnico, na katero napi{emo to~ke, ki jih bomo obravnavali. Zavedati se moramo, da tak{na prosojnica ni namenjena predavatelju ( da se ne izgubi ), temve~ u~encu, da la`je spremlja predavanje in si ustvari mnenje o tem, kaj naj od predavanja pri~akuje.
Vodilno prosojnico lahko napi{emo tudi v obliki miselnega vzorca ali sheme.