PROSOJNICE V IZOBRA@EVANJU

OSNOVNO O PROSOJNICAHProsojnica je vizualni u~ni pripomo~ek, narejen na prozornem materialu, ki ga projiciramo z grafoskopom. Uveljavila se je predvsem zato, ker pripomore k bolj nazornemu, zanimivemu in hitremu prenosu sporo~il.

Prosojnica bogati vidna sporo~ila, spodbuja ustvarjalno mi{lenje in pomaga pri prostorski predstavi. Kljub temu je dobro, da se zavedamo splo{nih prednosti in pomanjklivosti prosojnic .

Ker imamo na voljo {e mnogo drugih u~nih pripomo~kov in metod, se moramo vedno vpra{ati ali je prosojnica najbolj{a izbira za dosego na{ih ciljev. Pri tem je dobro upo{tevati tudi na{e dosedanje izku{nje, sposobnosti poslu{alcev in denarne sposobnosti ustanove, ki organizira izobra`evanje.

Namen prosojnice je pomagati u~encem pri u~enju in pomnenju, nikakor pa zaradi prosojnic pouk ne izgleda bolj moderno, imenitno.

Zakaj uporabljamo prosojnice ?
Najpogosteje `elimo z njimi popestriti, pojasniti, poudariti besedno sporo~ilo. Lahko tudi prika`emo razvoj nekega procesa, utrdimo kak{no snov ali pa celo povzamemo obravnavano temo. Koristne so tudi pri poro~anju o skupinskem delu, ... Uporabimo lahko tudi prosojnico, katere edini namen je sprostiti, pritegniti in razvedriti poslu{alce.