PROSOJNICE V IZOBRA@EVANJU

KLJU^NA PROSOJNICAKlju~na prosojnica je tak{na, ki povzema najpomembnej{o, klju~no misel na{ega predavanja. Po izgledu mora biti udarna, da se zasidra v spomin poslu{alcev. Obi~ajno jo ponovno prika`emo, ko `elimo spodbuditi razpravo ali pa ob koncu poslu{ane teme.