[RI] Ra~unalnik v izobra`evanju, 1994/95

zadnja sprememba: 8. november 1995

Tu si bo mogo~e ogledati izdelke {tudentov pri predmetu Ra~unalnik v izobra`evanju, 1994/95 :

Kazalo

 1. Jurij Vega (^esnik Tanja, Ban Jernej);
 2. Franc Mo~nik (Slavka Jeraj);
 3. Josip Plemelj (Tatjana Simoni~);
 4. Animacija (Novoselec Peter);
 5. Preoblikovanja (morph) (Lisac Ivan);
 6. Zgodovina ra~unalni{tva (Marko Reber{ek);
 7. Prosojnice (Andreja Kramar);
 8. Stiskanje (Gregor Mohor~i~);
 9. Barve (Igor Gajser);
 10. Zvok (Niko Erker);
 11. Avtorski sistemi (Dezider Ivanec);

[Naprej] [Gor] [Kazalo]

Univerza v Ljubljani, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko
Sestavil:
Vladimir Batagelj, Matematika, Jadranska 19, 61111 Ljubljana
e-mail: Vladimir.Batagelj@uni-lj.si