Z izrazom barva pojmujemo dolo~eno spektralno sestavo svetlobe, ki preko o~esne mre`nice spro`i v vidnem delu mo`ganov dolo~en fiziolo{ki ob~utek.

Barve so mo~no sredstvo sporo~anja. Njihov pomen je v tem, da jih miselno povezujemo z naravnimi predmeti. V naravi je najpogostej{a zelena barva. To je barva listja in rasti - in tudi `ivljenja, varnosti. Zato je naravno, da s to barvo ozna~imo polo`aj, ki je normalen, nezapleten; zato se ta barva kar sama ponuja za ozna~bo dovoljenega prehoda ~ez cestno kri`i{~e. Rde~a barva nas nasprotno spominja na kri in ogenj. Zato to barvo obi~ajno povezujemo s stisko in nevarnostjo. Rde~e so pobarvane stvari, ki jih uporabljamo v nevarnosti - avtomati za ga{enje, gumbi za alarmne zvonce in tudi signalne lu~i v prometu.

Poleg tega lahko barva vpliva na na{e du{evno stanje. Lahko ustvarja najrazli~nej{e ub~utke, kot so toplina, ugodje, negotovost. Tako umetniki kot arhitekti uporabljajo barve, da bi ustvarili ustrezno razpolo`enje in atmosfero.
Literatura

Univerza v Ljubljani, FMF
Oddelek za metematiko in mehaniko
Sestavil: Igor Gajser, pedago{ka matematika, 4. letnik