Zgodovina raèunalni¹tva

DOGODKI V RAZVOJU RAÈUNALNI©TVA

¹tevila  
abak rimljani, kitajci, ...
algoritem grki (Evklid, Eratosten, naèrtovanje,...) AlHowarezmi, gelosia
logaritmi   1614   John Napier
se¹tevalni stroj  1623  Wilhelm Schichard
raèunski stroj  1642  pascaline, Blaise Pascal
raèunski stroj, dvoji¹ka ¹tevila   1672  Leibniz
statve na luknjane plo¹èe   1801   J.M.Jacquard (1752-1834)
logiène operacije   George Boole
diferenèni stroj   1834  Charles Babagge (1791-1871)
analitièni stroj  Charles Babbage
prvi programer  Ada Byron, Lovelace (1815-1852)
logièna vezja  C.S. Pierce
raèunski stroji   188*  Odhner(1874), Felt(1884), Burroughs(1888), Bollee (1889), Steiger(1893)
NCR   1884   National Cash Register, 1952 kupi Computer Research Corporation
Honeywell   1885   raèunalniki 1957, 1966 pridru¾i Computer Control Company, 1970 General Electric, 1987 se zdru¾i s firmama Bull in NEC
podatkovna luknjana kartica  1890   Herman Hollerith
elektronka   1906   Fessenden, De Forest
blagajne, raèunski stroji Principia Mathematica   1910   Russell, Whitehead, izjavni raèun, logiène osnove matematike
teorija avtomatov   1910   Leonardo Torres y Quevedo, 1915 ¹ahovska konènica kralj in trdnjava
IBM   1911   International Business Corporation Sprva Computing-Tabulating-Rwcording Company - nastala z zdru¾itvijo Hollerithove firme in International Time Recording Company. Raèunalni¹tvo 1953 z IBM 701
RUR   1921   igra, Karel Èapek, uprizoritev v Pragi upor robotov -> izgradnja robotov
Metropolis   1927   film, Fritz Lang, prevlada strojev
analogni raèunalniki   192*   konec 20, Bush za re¹evanje diferencialnih enaèb
servomehanizmi   1930   upravljalni elementi, teorija H.L. Hazen 1934
Goedelovi izdelki   1931   rekurzivna aritmetika
povezovanje strojev   1933   Eckert, veè strojev pove¾e v celoto, kasneje doda upravno enoto - mehanskega programa
teorija izraèunljivosti   1936   Church, Turing, Post programirani mehanièni
raèunski stroj Z1   1963   Konrad Zuse
se¹tevalnik   1937   Shannon, Stibitz (neodvisno)
Input-Output   1937   model ekonomije, Leontief
HP   1939   Hewlett-Packard Company, raèunalniki 1966
vojna   194*   operacijske raziskave, kriptografija
relejni raèunalnik Z3   1941   Konrad Zuse
ABC   1942   raèunalnik na elektronke, John Atanasoff, Clifford Berry
ballistic computer   1943   G. Stibitz, Bell Labs
MARK   1944   Automatic Sequenc Controlled Calculator Howard Aiken, Harvard, prvi digitalni raèunalnik
EDVAC   1945   John von Neumann, naèrt raèunalnika, program je tudi podatek
ENIAC   1946   Electronic Numerical Integrator And Calculator, prvi elektronski raèunalnik, John P. Eckert, John W. Mauchly, University of Pennsylvania, 1948 von Neumannov
plan calculus   1946   Zuse, prvi vi¹ji programski jezik
model V   1946   Stibitz, streli¹èe Aberdeen
ACM   1947   zdru¾enje, Association for Computing Machinry
tranzistor   1947   John Baedeen, Walter Braittain, William Schockly, Bell Labs
SSEC   1948   Selective Sequence Electronic Calculator, John P. Eckert, IBM, prvi za komercioalno rabo
feritni pomnilnik   1948   An Wang, prevladajo konec 50
teorija informacij   1948   Claude E. Shannon
kibernetika   1948   Norbert Wiener
umetna inteligenca   1948 Turing, Shannon - ¹ah in druge igre
MADM   1949 Electronic Delay Storage Automatic Calcilator, eden prvih pravih raèunalnikov, Maurice Wilkes, Cambridge, Anglija
Whirlwind   1951 Jay W. Forrster, uporaba feritnih pomnilnikov, delo v realnem èasu
IAS   1951 Institute for Advanced Study Computer, prednik MANIACa in ILLIACa
UNIVAC I   1951 UNIVersal Automatic Computer, 1. generacija, elektronke; prvi raèunalnik izdelan v veèih izvodih, Bureau of the Census, 1954 General Electric
ILLIAC  
MANIAC   Mathematical Analyzer, Numerrical Integrator And Computer
IBM 1401, Honeywell 800   195* 2.generacija, tranzistorji
fortran   1954 FORmula TRANslator, prvi vi¹ji programski jezik
RAMAC   1956 IBM, prvi raèunalnik z diskom
laser   1957 Gordon Gould (cd,tisk: IBM, 1975; HP 1984)
CDC   1957 Control Data Corporation
SAGE Air Defense System   1958 po 6 letih razvoja dan v uporabo
algol   1958 ALGOrithmic Laguage
PDP   1959 Programnmed Data Processor, dru¾ina DECovih raèunalnikov
Backus-Naurova oblika   1959 John Backus, Peter Naur -> teorija (programskih) jezikov
cobol   1960 COmmon Business Oriented Language
lisp   1960 LISt Procesing, John McCarthy
tekoèe delo   1960 Bethlehem Steel uvede tekoèe obdelave naroèil in zalog; Bank of America uvede avtomatsko obdelavo èekov
STRETCH   1961 IBM, prvi superraèunalnik, tranzistorji, Los Alamos
Daily Oklahoma   1963 prvi raèunalni¹ko urejan èasopis
SABRE   1964 IBM, rezervacije letalskih vozovnic
basic   1964 Beginners All purpose Symbolic Instruction Code, John Kemeny, Thomas Kurtz
tiskana vezja   196? Jack Kilby (Texas Inst.), Robert Noyce (Fairchild)
IBM 360, CDC 6400   1964 3.generacija, tiskana vezja
elektronski kalkulator   1965 Wang
logo   196* konec 60, Seymour Papert
strukturirano programiranje   196* konec 60, Dijkstra, Wirth, Hoare, Naur, metodologija programiranje -> CASE
ARCNET   1968 prva lokalna mre¾a
spss   1969 Statistical Package for Social Science, Norman Nie
C, unix   1969 Ken Thompson, Denis Ritchie
mikroprocesor, èip   1971 Ted Hoff, Intel
NP-polnost   197* zaèetek 70, Karp, Cook
pascal   1971 Niklaus Wirth
Cray Rasearch   1972 super raèunalnik¹ko podjetje
prolog   1973 PROgraming in LOGic, Francija
ALTAIR, mikroraèunalnik   1974 Micro Instrumentation and Telemetry System
ada   197? 
Microsoft   1975 Paul Allen, Bill Gates; MBasic, MS-DOS
APPLE   1976 Steve Wozniak, Steve Jobs; Lisa(1983); Macintosh (1984), User Interface, Xerox 1981 -> Gem, Windows
Tandy   1977 ameri¹ki hi¹ni raèunalnik
VAX   1977 Virtual Adresa eXtension, dru¾ina DECovih raèunalnikov
WordStar   1978 urejevalnik besedil
Modula-2   1979 Wirth, izbolj¹ava pascala
CP/M   1980 konec 70, Control Program for Microcomputers, Kildall, Digital Research C.
ZX-80, Spectrum   1980 Sinclar
Apollo   1980 Prva delovna postaja
dBase   1981 podatkovna baza, Wayne Ratliff, Ashton-Tate
gibki disk   198* 360K (1981), 1.2M (1984), 720K (1986), 1.44M (1987)
IBM PC   1981 PC (avg 1981), (Personal Computer), XT (mar 1983), AT (avg 1984),(Advanced Tecdnology), PS/2 (avg 1987), (Personal System)
Commodore   1982 64 (1982), 128 (1986), Amiga
Lotus 1-2-3   1982 razpredelnica, prva VisiCalc, Apple 1978
MIDI   1983 Musical Instrument Digital Interface
Ethernet   198* lokalna mre¾a (Xerox, Digital, Intel) -> standard IEEE802.3
Cray Y-MP   1988 èez milijardo raèunskih operacij na sekundo
optièna vlakna  
optièni raèunalniki  
bio-èipi  
standardi  
postscript  

NAZAJ KAZALO NAPREJ