Uporaba barv

Barve uporabljamo iz estetskih razlogov, za identifikacijo, razlo~evanje objektov in prikaz zveze med njimi, ter za ustvarjanje primernega razpolo`enja.

Brezskrbna uporaba barv lahko naredi prikazovalnik neprivla~en in ~esto vodi do napak pri razpoznavanju objektov. Zato naj bo vsaka uporaba barv podrejena funkcionalni uporabi.


Za`eljeno je, da program omogo~a uporabniku spreminjanje barv.

Pri tem naj velja nekaj osnovnih pravil:


Na koncu ne smemo pozabiti, da ima kar 9% mo{ke populacije barvno pomankljiv vid. Popolnoma barvno slepih je zelo malo, najve~ pa jih trpi za neob~utljivost razlikovanja rde~e in zelene barve. ^e zelimo, da bi tudi ti ljudje uporabljali barvne prikazovalnike, se moramo izogibati barvam, v katerih se spreminja le ena primarna barva, ostali dve pa sta konstantni.