la` Matek se je rodil 5. februarja v Gornjem Gradu ob Dreti. Njegova star{a Luka Matek (17.10.1822 - 18.4.1907) in Marija Cigale (1830 - 1889) sta se ob Dreti pre`ivljala z mlinarsko obrtjo. Mali Bla` je bil svojim star{em v veliko veselje.

@e v osnovni {oli v Gornjem Gradu se je tako odlikoval, da so ga star{i dali v latinsko {olo v Celje.

Po kon~ani gimnaziji leta 1873 je bil Matek od 1. oktobra 1873 do 1. oktobra 1874 enoletni prostovoljec v 20. lovskem bataljonu, kjer je opravil izpit rezervnega ~astnika z odliko. Po desetletnem slu`bovanju kot rezervist v redni vojski, so ga prestavili v 74. de`elobrambovski bataljon v Gorico, kjer so ga 31. decembra 1884 odslovili kot izbornega vojaka. Voja{ka slu~ba ga je zdravstveno zelo oslabila.

Leta 1874 se je vpisal na gra{ko univerzo, kjer si je izbral {tudij matematike in fizike. Kon~al ga je {ele leta 1884.

Razmere na srednjih {olah so bile tedaj posebno novim u~iteljem zelo nenaklonjene. To je Bla` Matek izkusil kot malokdo. Preden je lahko zaprosil za slu`bo, je moral prebiti poizkusno leto na neki gimnaziji. Matek je poiskusno leto za~el v {olskem letu 1884/85 na II.gimnaziji v Gradcu, kon~al pa ga je {ele v {olskem letu 1885/86, ker so ga vmes pristojne oblasti s sladkimi obljubami spravile na suplentovanje v Celje.

Po kon~anem poizkusnem letu se je zaposlil kot suplent v Celju, v za~etku {olskega leta 1891/92 pa je bil kot suplent preme{~en v Maribor. Tu mu je bila sre~a mila. @e naslednje leto je zasedel izpraznjeno mesto stalnega matematika z naslovom stalnega gimnazijskega u~itelja. @e istega leta se je poro~il z u~iteljico Marijo Turk, ki je imela pri Matekovem ustvarjanju pomembno vlogo. Pisala mu je rokopise in njegovim geometrijam risala izvrstne slike.

Pou~evanje v razredih mu je bilo le pol `ivljenja, drugo polovico je posvetil pisateljevanju.

Umrl je 29. 1. 1910 v Mariboru.
Kazalo