la` Matek je bil srednje rasti, {irokih ple~, vzbo~enih prsi in nenavadno drobnih nog, zaradi ~esar so ga znanci pogosto dra`ili. Nikoli ni opravljal fizi~nega dela, zato je imal ne`ne roke in je bil malce debelu{en. Stradanje v ~asu suplentovanja v Celju se mu ni poznalo, shiral je le mesec dni pred smrtjo. Bil je temne polti, rjavook, ~rnolas in imel je kratke brke. Govoril je malo skozi nos. @e od mladih nog se je obla~il lepo in skrbno.

^eprav je bil `ivahnega temperamenta, je bil zelo natan~en in zabava ga nikoli ni mogla speljati od dela. To se je pokazalo `e v ~asu njegovih {tudijskih let in tudi kasneje, ko se je o njem za~elo govoriti kot o izvrstnem matematiku. Njegova {ibka to~ka je bila glasba, saj je bil brez posluha. Zelo rad se je {alil in veselil, toda kadar je vzkipel, se je v njem pri`gal ognjenik. Bil je po{ten, blagohoten in ljubezniv od mladih nog do smrti in verjel je v dobro v ljudeh. Toda preizku{ati njegovo dobroto ni bilo dobro.

Huda razo~aranja v `ivljenju, vestno delo v {oli in naporno pisanje u~benikov pozno v no~, so zapustili posledice na njegovem zdravju. V starej{ij letih se je zato v {oli razburjal. Ni se mogel ve~ v`iveti v slabega matematika, ki dojame matemati~no snov [ele po tretji ali ~etrti razlagi. Zmanjkalo mu je potrpe`ljivosti za najslab{e u~ence. ^e kak dijak ni razumel, se je razburjal in zmerjal.

V narodnem oziru je bil Matek miren in strpen. Drugim je pu{~al njihovo prepri~anje in zato ni trpel, da bi se kdo vtikal v njegovega. Nikomur ni popu{~al. Govoril je : "Mi vzgajamo u~ence za `ivljenje, da bi mogli biti koristni delavci, ne pa da bi se nau~ili lenobe in povr{nosti, ki sta ~loveku najhuj{a sovra`nika, in pri tem dobivali lepa spri~evala, ki bi bila u~itelju v sramoto."

Matek je bil tudi izredno socialno ~ute~. V Celju je sam mnogokrat stradal, zato se je pri njegovi mizi brezpla~no hranil marsikateri siroma{ni slovenski dijak.
Kazalo