la`u Matku je v slovenskem {olstvu zagotovljen trajen in ~asten spomin.

Njegova dela so:

  1. Resultate zur Aufgaben sammlung in Mo~niks Lehrbuch der Arthmetik und Algebra fur die Oberen Klassen der Mittelschulen (prvi~ izdana 1889 na Dunaju pri zalo`bi Carl Gerold ' s Sohn, v letih 1904 in 1905 jo je Matek spremenil v skladu s spremembami v Mo~nikovih u~nih knjigah za gimnazije in realke)

  2. Aritmetika za ni`je gimnazije ( prvi del izdan leta 1896, drugi del izdan leta 1898 v Ljubljani pri zalo`bi Kleinmayer - Bamberg)

  3. Geometrija za ni`je gimnazije (prvi del - Ljubljana 1896. drugi del - Ljubljana 1896, druga popravljena izdaja 1907)

  4. Aritmetika in algebra za ~etrti in peti gimnazijski razred (Katoli{ka bukvarna, Ljubljana, 1910)

  5. Aritmetika in algebra za VI., VII. in VIII. gimnazijski razred (napisal Bla` Matek, izpopolnil Jakob Zupan~i~; Katoli{ka bukvarna, Ljubljana, 1910)

  6. Geometrija za IV., V. gimnazijski razred (prva izdaja - Katoli{ka bukvarna, Ljubljana, 1910, drugo popravljeno izdajo je priredil Josip Mazi)

  7. Geometrija za VI., VII. in VIII. gimnazijski razred (prva izdaja - Katoli{ka bukvarna, Ljubljana, 1910, Drugo izdajo je dopolnil Jakob Zupan~i~ in pregledal Fran Jeran - Jugoslovanska knjigarna, Ljubljana, 1920)

  8. Geometrija za vi{je razrede realk (za gimnazije napisal Matek, za realke priredil in dopolnil Jakob Zupan~i~, Katoli{ka bukvarna, Ljubljana, 1910)

  9. Aritmetika za ni`jo stopnjo srednjih {ol (napisal Matek, po novih u~nih na~rtih priredil Anton Peterlin, Kleinmayer - Bamberg, Ljubljana, 1910, 1919, 1921)
Kazalo