iteratura

 1. Bla` Matek: Aritmetika za ni`je gimnazije, prvi del
  (Kleinmayer - Bamberg, Ljubljana, 1996)

 2. Bla` Matek: Geomatrija za ni`je gimnazije, drugi del
  (Kleinmayer - Bamberg, Ljubljana, 1996)

 3. Janko [lebinger: Album slovenskih knji`evnikov
  (Tiskovna zadruga, Ljubljana, 1921, slika 49)

 4. Ljubljanski zvon, leposloven in znanstven list, 1910

 5. Popotnik, list za {olo in dom, 1910 (strani 114 - 116)Za pomo~ pri zbiranju gradiva se toplo zahvaljujem vodji matemati~ne knji`nice Agati Tiegl.


Kazalo