STISKANJE DATOTEK

Odstiskanje datotek


Za odstiskanje stisnjenih datotek se uporabljo dolo~eni programi. Vendar preden jih odstisnemo moramo prepoznati ustrezne programi zdru`eni skupaj, tako da uporabnik s tem nima posebnih te`av.

Razli~ni ra~unalniki potrebujejo razli~ne programe za stiskanje, da odstisnejo stisnjene datoteke.

Pri odstiskovanju dolo~ene datoteke je dobro, da si naredi{ ustrezen imenik, kjer bo{ odstisnil ustrezno stisnjeno datoteko. ^e tega ne postori{ se ti lahko zgodi, da ko odstisne{ datoteko ne ve{ kateri programi so bili v stisnjeni datoteki.


NAPREJ NAZAJ NA ZACETEK