STISKANJE DATOTEK

Osnovno o stiskanju


Beseda stisnjena datoteka pomeni, da je datoteka ali skupina datotek zmanj{ana in shranjena v eno datoteko. Stisjena datoteka je datoteka, ki ji je zmanj{ana velikost. Stisnjena datoteka lahko vsebuje ve ~ datotek, ki so lahko po vsebini in lastnostih razli~ne med sabo.

Stisnjene datoteke porabijo manj prostora na disku kot normalne datoteke. Te stisnjene datoteke, ki so sedaj v eni sami datoteki, lahko hitreje kopiramo, prena{amo in transportiramo. Na mre`ah po vsem svetu se uporabljajo stisnjene datoteke za hitrej{i prenos podatkov po njej.

^e pa ho~emo take datoteke prebrati, oziroma jih uporabiti, jih moramo znati odstisniti. To naredimo z ustreznimi programi za odstiskanje .


NAPREJ NAZAJ NA ZACETEK