Barvni modeliZato da bi lahko podali podroben opis barv vpeljemo barvni prostor kot formalno metodo predstavljanja psihofizi~nih ob~utkov barv. Barvni prostor obi~ajno ponazorimo s podmno`ico 3D kartezi~nega koordinatnega sistema, ki ji pravimo barvni model. Tako lahko dolo~eno barvo opi{emo z besedami ali s {tevilskimi vrednostmi.Strojno naravnani barvni modeliPravimo, da se modeli RGB, CMY in YIQ nana{ajo na aparaturno opremo, saj noben izmed njih ne opisuje, kako barve dejansko sprejemamo.

Uporabni{ko naravnani barvni modeliBarvna modela HLS in HSV dobro aproksimirata psiho-fiziolo{ke lastnosti barve, zato pravimo, da sta uporabni{ko naravnana.

Povezava med modeli
AnimacijaRGB-kocka v prostoru LUV