Barvni model RGB

Rde~a (Red), zelena (Green) in modra (blue), so znane kot primarne se{tevalne barve zaradi lastnosti, da v primeru, ko jih dodajamo skupaj v razli~nih koli~inah, lahko proizvajajo ve~ino barv. Barvni model, ki ga sestavljajo te barve ponazarjamo z enotsko kocko v pozitivnem oktantu 3D kartezi~nega koordinatnega sistema.Barvni prostor RGB.Barvni model RGB zelo dobro aproksimira delovanje ~loveskega o~esa, je pa pomemben predvsem zato, ker modelira metode, ki jih uporabljamo pri barvnih prikazovalnikih, da bi ustvarili njihove barvne u~inke.