Urnik - letni 1995/96


Ponedeljek Torek Sreda ^etrtek Petek
8          
9          
10         Ra~unalnik v
izobra`evanju
11     Diskretne
strukture
 
12        
13 Govorilna ura        
14         ^aj
15 U~enje z
ra~unalnikom
  Razvoj
matematike in
ra~unalni{tva
   
16      
17 Simboli~no
ra~unanje
   
18   Sredin
seminar
   
19      
20