Jurij Vega

VEGOVO NAPREDOVANJE

Na boji{~e v Beograd pride kot prostovoljec, s ~inom stotnika. Njegov dele` pri osvojitvi tur{ke trdnjave mu ne prinese nobenega priznanja, vse zasluge si prilastijo vi{ji ~astniki.

Po vrnitvi z Moravske pred~asno napreduje v majorja.

Leta 1794 si prizadeva ob izidu Thesaurusa za pravico do posvetitve logaritmovnika cesarju Francu in hkrati tudi za dodelitev obljubljenega odlikovanja vite{kega reda Marije Terezije. Njegov najvi{ji predstojnik grof Colloredo odkloni odlikovanje, posredno pa tudi odsvetuje posvetilo logaritmovnika cesarju.

Po izrednih dejanjih pri obrambi in zopetni osvojitvi Mannheima ter na priporo~ilo odli~nih spri~eval, ki nadrobno opisujejo Vegove zasluge in juna{tva, predlog za podelitev vite{kega reda Marije Terezije le prodre prek zavisti in spletk. Vegi podele to visoko odlikovanje 11. marca 1796.

Ob 20-letnici uspe{ne voja{ke slu`be, 22. avgusta 1800, pa mu cesar Franc podeli dedni baronski naslov. Tudi grb, ki ga Vega dobi k svojemu naslovu, pove, da je baronstvo podeljeno predvsem kot posledica voja{kih in ne matemati~nih zaslug.Nazaj... Kazalo