Jurij Vega

PISMO CESARJU S PRO[NJO, DA BI SMEL THESAURUS NJEMU POSVETITI

Pismo je bilo napisano v Mannheimu 12. avgusta 1794; v njem je cesarja prosil za dovoljenje, da sme Thesaurus njemu posvetiti. V pismu pravi, da je Thesaurus 'delo, ki ga vsi matematiki v Evropi `eljno pri~akujejo; zanamci se bodo neko~ ~udili, kako je bilo mogo~e tako truda polno delo dokon~ati v tako nemirnih ~asih.' Iz pisma tudi zvemo, da je zalo`ba Weidmann zahtevala najmanj 10.000 goldinarjev. Pismu je Vega prilo`il prepis Species facti, osnutek naslovne strani Thesaurusa in osnutek besedila posvetila.

Za mnenje o velikem logaritmovniku in o posvetilu je bil vpra{an grof Colloredo, feldmar{al in glavni ravnatelj topni{tva, ki je odgovoril 19. septembra 1794 popolnoma odklonilno. Kar zadeva Vegove logaritmi~ne tablice, je bil Colloredo mnenja, da so te 'le nova, nekoliko druga~e urejena izdaja `e obstoje~ih Vlackovih logaritmi~nih tablic, ki bodo koristne za akademije in knji`nice. Za slu`bo pa bi bilo veliko koristneje, ~e bi major Vega namesto tega dela dokon~al svoj matemati~ni u~benik, na kar so ga `e ve~krat spomnili.' Colloredo se nadalje v pismu oddalji od vsake odlo~itve in predlaga, naj cesar sam odlo~i, ali dovoli logaritmovnik sebi posvetiti; glede jedrnatosti v slogu posvetilnega besedila pa dostavi, naj odlo~ajo strokovnjaki.

Thesaurus je iz{el brez posvetila, kar dokazuje, da takratne odlo~ilne osebnosti niso bile sposobne dojeti veli~ine in pomembnosti dela, niti niso znale ceniti ogromnega napora, ki ga je Vega vlo`il v delo. Kasneje je cesar sicer privolil na posvetilo, a je bil logaritmovnik takrat `e tik pred izidom.

Napredovanje... Dela(nad.)... Kazalo