Zgodovina raèunalni¹tva

IAS


SLIKA RAČUNALNIKA IAS IAS.

Po vrnitvi v Princeton je leta 1946 von Neumann skupaj s kolegi prièel delati na razvoju novega raèunalnika s shranjenim programom, ki je kasneje postal znan pod imenom IAS raèunalnik (kratica za Institute for Advanced Study, kjer je delo potekalo). Velik pomen, ki ga ima IAS v zgodovini razvoja raèunalnikov, je predvsem posledica prostega dostopa do vseh informacij v zvezi z njim. Veèina ostalih projektov je potekala v precej¹nji tajnosti. Nasprotno pa je IAS slu¾il kot neke vrste ¹ola za vse, ki so jih raèunalniki zanimali. Veliko raèunalnikov prve generacije, npr znane serije IBM 700 in 7000 ter UNIVAC I, je bilo zato podobnih IAS. Ta podobnost se je ohranila ¹e dolgo potem.

IAS je prièel delovati poleti 1951, èeprv je bila uradna otvoritev ¹ele leta 1952. Podobno kot EDVAC in EDSAC je bil tudi IAS binarni stroj. Imel je glavni pomnilnik na osnovi elektrostatiène cevi, ki je v bistvu posebna izvedba katodne cevi, znan pod imenom Williamsova pomnilni¹ka cev. Velika prednost te vrste pomnilnika v primerjavi z zakasnilnimi linijami je v tem, da je èas dostopado poljubne pomnilni¹ke besede skoraj neodvisen od naslova prej¹ne besede. Poleg tega je bilmo¾en dostopdo vse bitov besede naenkrat. IAS je bil paralelen stroj in pribli¾no 10-krat hitrej¹i od ENIACa.

Vrstni red izvajanja ukazov pri IAS in EDSAC: Èe ukaz ne zahteva drugaèe, siukazi sledijo eden za drugim po nara¹èajoèih naslovih. Ta dogovor je v veljavi ¹e danes.

Pogoj za uspe¹nost takega vrstnega reda izvajanja ukazov je seveda pomnilnik z nakljuènim dostopom, kar je IAS-ov pomnilnik bil. Za realizacijo vrstnega reda so pri IAS prviè uporabili poseben register z imenom PROGRAMSKI ©TEVEC. Ob koncu izvr¹evanja vsakega ukaza, je v programskem ¹tevcu vedno pomnilni¹ki naslov ukaza, ki se bo izvr¹il naslednji.

NAZAJ KAZALO NAPREJ