Sredin Seminar
Seminar za (numeri"cno in) ra"cunalni"sko matematiko IMFM

Seminar za numeri"cno in ra"cunalni"sko matematiko je za"cel svoje delo leta 1971 in posku"sa s svojimi temami spremljati dogajanje na podro"cju numeri"cne matematike in ra"cunalni"stva doma in po svetu. Posamezni seminarski temi je, z redkimi izjemami, namenjeno dveurno predavanje. Obi"cajno teme ne predpostavljajo posebnega predznanja. Zato so k udele"zbi na seminarju vabljeni vsi, tudi "studentje, ki jih zanimata numeri"cna matematika in ra"cunalni"stvo. Na seminarju velja pravilo

"CE "CESA NE RAZUME"S, VPRA"SAJ !!!

Posamezne, zanimivej"se teme so tudi napisane in izdane kot seminarsko gradivo. Stare zvezke si lahko ogledate v Matemati"cni knji"znici; nekatere pa je "se mogo"ce nabaviti v Komisiji za tisk.

Seminar ima "ze ve"c "casa sestanke vsako sredo (tudi med po"citnicami) ob 18h v predavalnici M-4 na Jadranski 21, II nadstropje. Po seminarju obi"cajno nadaljujemo razpravo `` Pod Lipo''; od novembra 1994 ``Pri Jernej"cku''.

Sredi osemdesetih let so se kolegi, ki se ukvarjajo z numeri"cno analizo odcepili v samostojni raziskovalni seminar za numeri"cno analizo. Tudi zahtevnej"se teme iz diskretne matematike so se preselile na ustrezne posebne seminarje. Tako je Sredin seminar postal Seminar za ra"cunalni"sko matematiko. Sicer pa velja vse po starem.

Sredinemu seminarju je namenjena tudi ra"cunalni"ska konferenca

UEK::SREDIN_SEMINAR

Vodja seminarja je Vladimir Batagelj . Nanj lahko naslovite vse predloge, pripombe in vpra"sanja glede seminarja.
e-mail: Vladimir.Batagelj@uni-lj.si (Po"slji sporo"cilo, "ce program to omogo"ca).