Seminarji do leta 1995


779. Sredin seminar, 20. december 1995, Jure [piler:

AutoCAD - univerzalna risalna deska.


Osnove AutoCADa Pregled mo`nosti raz{iritve AutoCADa Dodatni moduli: Predavanje bo uvod v naslednji seminar (3. ali 10. januar 1995), ko bo Jo`e Marin~ek opisal programske mo`nosti AutoCADa.
778. Sredin seminar, 13. december 1995, Rok Vidmar:

Protokoli za usmerjanje IP (2. del)


IP promet se usmerja staticno ali dinamicno. Dinamicno usmerjanje poteka v zakljucenih obmocjih ali pa med njimi in to bodisi glede na oddaljenost med izvorom in ponorom, ali pa glede na stanje povezav med njima.
777. Sredin seminar, 6. december 1995, Rok Vidmar o:

Protokoli za usmerjanje IP


IP promet se usmerja staticno ali dinamicno. Dinamicno usmerjanje poteka v zakljucenih obmocjih ali pa med njimi in to bodisi glede na oddaljenost med izvorom in ponorom, ali pa glede na stanje povezav med njima.
776. Sredin seminar, 29. november 1995, Peter Novoselec o:

ToolBook


Sredi poletja je iz{la nova razli~ica programa ToolBook (Multimedia ToolBook 3.0).
ToolBook je avtorski sistem. Uporabljamo ga pri izdelavi programov v okolju Windows. Na seminarju se bomo osredoto~ili na naslednje tri teme:
  1. osnove ToolBooka
  2. objekti in njihove lastnosti
  3. programski jezik OpenScript
Ogledali si bomo tudi nekaj programov, narejenih v ToolBooku.
775. Sredin seminar, 22. november 1995, Toma` Pisanski o:

Vega News: maj 1995 - november 1995.


6. julija 1995 smo v oblikovanju dokumentacije projekta Vega uvedli pomembno novost. Vega News se od tedaj polni avtomaticno. S tem je odpadla potreba bo posebnih datotekah change.log Ekipa, ki sodeluje v razvoju in uporabniki so dobili moznost neposrednega spremljanja razvoja sistema.

Na seminarju bomo pregledali novice v obdobju maj-november. Spoznali bomo novosti v samem jedru projekta, pri posameznih novih aplikacijah dokumentacijski podpori, uporabniskem vmesniku ter prikazovalnikih. Prek interneta si bomo ogledali tudi nekaj sorodnih projektov.

Videli bomo, kako eksperimentalno vkljucujemo javo v projekt. Nakazali bomo nekaj pomembnih dilem, ki jih bomo morali razresiti v razvoju sistema.


774. Sredin seminar, 15. november 1995, Vladimir Batagelj o:

VRML - The Virtual Reality Modeling Language.


Spomladi 1994 se je na prvi letni konferenci WWW zbrala skupina na temo povezav med VR in WWW. Jeseni je bil "ze pripravljen osnutek zahtev na ustrezni jezik. Silicon Graphics je dal v javno rabo svoj zapis Open Inventor, ki je postal osnova jezika VRML. Letos spomladi je prva razli"cica jezika VRML 1.0 pri"sla v javnost, pojavilo se je tudi nekaj prikazovalnikov, ...
773. Sredin seminar, 8. november 1995, Vladimir Batagelj o:

Novosti v pregledovalniku Netscape.


V nedeljo 5. novembra se je na omre"zju pojavila nova izvedba pregledovalnika Netscape 2.0 beta 2, ki prina"sa nekaj zanimivih novosti: npr. pobarvane znake; in, kar je za nas zelo zanimivo, mo"znost, da v glavi sestavka povemo, katero kodo uporabljamo. Poleg tega si bomo ogledali "se vrsto novosti iz prej"snjih izvedb, o katerih na seminarju "se nismo govorili.
772. Sredin seminar, 25. oktober 1995, Vladimir Batagelj o:

Omre"zje in izobra"zevanje.


Ogledali si bomo nekaj primerov uporabe Omre"zja v izobra"zevanju. Prestanek "casa bomo namenili pogovoru o vpra"sanju: Kako pa pri nas?
771. Sredin seminar, 18. oktober 1995, Vladimir Batagelj o:

NetML - jezik za opis omre"zij.


Predstavil bom teko"ce stanje izgradnje jezika NetML in nakazal smeri nadaljnjega razvoja.
770. Sredin seminar, 11. oktober 1995, Matja"z Zaver"snik o:

"Stevci in aktivne slike v HTMLju.


Pogledali si bomo, kako v HTMLju pripravimo aktivno sliko, tj. sliko, ki nam omogo"ca, da izbiramo med mo"znostmi s klikom na pripadajo"ce mesto v sliki.

Spoznali bomo tudi program WebCount, ki nam omogo"ca "stetje dostopov do izbranih datotek in "se vrsto drugih storitev.


769. Sredin seminar, 4. oktober 1995, Ante Graovac z Instituta Rugjer Boskovic, Zagreb o:

Molekularna slicnost


Osvrt na konferenciju u Gironi, Spanjolska, 17 - 22. jul. 1995

Bit ce dat prikaz najnovijih rezultata u studiju molekularne slicnosti. Posebno ce se prikazati kvantno-kemijski i momentni indeksi slicnosti molekula. Na skupu u Gironi izlozeni su i rezultati suradnje IMFM-a i IRB-a.
768. Sredin seminar, 27. september 1995, Andrej Blejec z In"stituta za biologijo o:

Ra"cunalni"ske simulacije in pouk statistike.


Za ponazoritev nekaterih statisti~nih pojmov in metod si lahko pomagamo z ra~unalni{kimi simulacijami. Zaradi nazornosti navadno uporabimo razli~ne grafi~ne prikaze.

Pri statisti~nih simulacijah pripravimo podatke z vnaprej znanimi statisti~nimi lastnostmi, te pa potem sku{amo razkriti s statisti~no analizo. Z dinami~no in interaktivno grafiko lahko ponazorimo pomen statisti~nih pojmov in delovanje statisti~nih metod

Pri razvoju simulacijskih programov si lahko pomagamo s splo{nimi programskimi jeziki (npr. Pascal) ali pa pose`emo po razvitej{ih statisti~nih okoljih (npr. S-Plus ali XLispStat).

Mo`nosti, ki jih ponujajo posamezna razvojna okolja si bomo ogledali na primerih, ki so zanimivi in uporabni pri pouku statistike.


767. Sredin seminar, 20. september 1995, Andrej Mrvar o:

Analiza omre"zij.


Pogledali si bomo:
766. sredin seminar, 13. september 1995, Rok Vidmar o:

Kako se racunalnike povezuje v omrezja, 5. del.


765. sredin seminar, 6. september 1995, Rok Vidmar o:

Kako se racunalnike povezuje v omrezja, 4. del.


764. sredin seminar, 30. avgust 1995, Rok Vidmar o:

Kako se racunalnike povezuje v omrezja, 3. del.


763. sredin seminar, 23. avgust 1995, Rok Vidmar o:

Kako se racunalnike povezuje v omrezja, 2. del.


762. sredin seminar, 16. avgust 1995, Rok Vidmar o:

Kako se racunalnike povezuje v omrezja.


761. sredin seminar, 9. avgust 1995, Egon Zakrajsek o:

Okolje (Environment Variables) pod Unixom.


760. sredin seminar, 2. avgust 1995, Miha Perman o:

Dolocanje cen opcij


Opcije so vrednostni papirji izpeljani iz drugih vrednostnih papirjev, vecinoma delnic. Prototip je "European call option", ki daje lastniku pravico do nakupa dolocene delnice ob dogovorjenem casu v prihodnosti po vnaprej dogovorjeni ceni. Ce je vrednost delnice ob dogovorjenem casu vecja od te vnaprej dogovorjene cene, ima lastnik opcije profit.

Tema seminarja bo vprasanje, kaksna naj bo cena opcije. Pri tem je presenetljivo dejstvo, da je ta cena neodvisna od mnenja udelezenih, s kaksno verjetnostjo bo vrednost delnice taksna ali drugacna. Osnovna ideja ima uceno ime "arbitraza", v vsakdanjem jeziku pa gre za idejo, da ne bi smelo biti mozno nekaj prodati in takoj zatem kupiti po nizji ceni, ali kupiti in takoj potem prodati po visji ceni.


759. sredin seminar, 26. julij 1995, Milan Randic (Drake University) o:

Higher-order Fibonacci Numbers


758. sredin seminar, 19. julij 1995, Egon Zakrajsek o:

NFS - Network File System, NIS - Network Information System


NFS omogoca, da razlicni racunalniki na mrezi lahko vidijo, in po potrebi pisejo, systeme datotek (File System) na drugih racunalnikih. NIS pa skrbi za nemoteno vzdrzevanje datotek kot so /etc/passwd v svetu, kjer vlada NFS.
757. sredin seminar, 28. junij 1995, Egon Zakrajsek

prevajalnik za C, nalagalnik ld in program za arhiviranje ar

.
Poudarek bo na konceptih okrog katerih so ti produkti zgrajeni, natancneje, okrog katerih bi morali biti zgrajeni.
756. sredin seminar, 21. junij 1995, Egon Zakrajsek o:

Orodje Make


Make je eno najpomembnejsih Unixovih orodij za vzdrzevanje programov in za vzdrzevanje datotek nasploh. Program "make", v tej ali oni obliki, obstaja na vseh mogocih sistemih, a originalni "make" je doma na Unix operacijskem sistemu.

Make program omogoca, da sistem napravi samo tiste korake, ki so zares potrebni, za razliko od lupinskih programov, ki v vsakem primeru izvedejo vse korake, neodvisno od tega ali so potrebni ali ne. Pri solskih projektih je razlika nepomembna, pri resnih projektih, kjer merimo cas prevajanja v urah, pa je razlika nadvse pomembna.


755. sredin seminar, 7. junij 1995, Marko Grobelnik o:

Delphi.


Predstavljen bo novi Borlandov izdelek Delphi.
754. sredin seminar, 31. maj 1995, Marko Grobelnik o:

Povzetki leto"snjega ra"cunalni"skega tekmovanja.


Letosnje racunalnisko tekmovanje za srednjesolce se je prvic odvijalo po novi shemi. Poleg standardnih disciplin, ki sta raziskovalne naloge in resevanje pisnih nalog, smo uvedli se dve novi: tekmovanje programov in tekmovanje najboljsih na racunalnikih (playoff).

Na seminarju si bomo se enkrat odvrteli resitve za tekmovanje programov (Igra za 1000sit in Macka in mis), ogledali si bomo nekaj zanimivejsih nalog in njihove resitve, pognali bomo nekaj programov, ki so jih napisali v playoff-u, predebatirali bomo letosnji sistem tekmovanja in mozne spremembe za naslednje leto.


753. sredin seminar, 24. maj 1995, Jure Krsnik:

Tcl in Tk.


Na seminarju bom predstavil orodje Tcl/Tk, ki se uporablja za pisanje grafi"cnih uporabni"skih vmesnikov. Spoznali bomo osnove Tcl in si ogledali objekte v Tk. Videli bomo, da je programiranje zelo enostavno. Programi so prenosljivi med operacijskimi sistemi.
752. sredin seminar, 17. maj 1995, Matjaz Zaver"snik:

Forme (obrazci) v HTML.


Na seminarju bom predstavil osnovne elemente, ki jih lahko uporabljamo pri sestavljanju obrazca, ogledali si bomo nekaj obrazcev, ki jih lahko najdemo na internetu, na koncu pa bom predstavil se terminoloski slovarcek, ki poleg iskanja gesel omogoca tudi dodajanje novih in popravljanje opisov ze obstojecih gesel (komuniciranje z uporabnikom poteka prek obrazcev).
751. sredin seminar, 10. maja 1995, Toma"z Pisanski :

Novosti v Projektu Vega - Risanje grafov prek interneta.


V zadnjih mesecih poteka delo na projektu Vega s povecano intenzivnostjo. Ogledali si bomo nekaj novih moznosti, ki so bile pred kratkim vgrajene v sistem Vega. Poudarek bo na povezavi Vege in interneta. Ogledali si bomo trenutno strukturo distribuirane ter delno avtomaticno generirane dokumentacije.

Spoznali bomo rastoco galerijo slik grafov, ki so na voljo na osnovnem racunalniku za Vego. Ogledali si bomo, kako lahko enostavno na svojem racunalniku vzpostavimo pregledovalnik grafov in omrezij.

Pri razvoju tistega dela Vege, ki prikazuje razlicne podatkovne strukture (grafe, drevesa, omrezja, grupe, rodovnike, molekule, ...) imamo koristne prakticne izkusnje. Poznamo stevilne tezave in pasti, ki so nam narekovale izbrane nacelne resitve.

S predavnjem bi radi formulirali problem standardizacije prenosa podatkov. Univerzalnost in prijaznost ter uporabljivost, ki jo daje WWW z obliko HTML, oza realne izbire. Zato bomo na koncu poskusili pokazati, kako se nas pogled in pogled, ki je bil na seminarju prikazan prejsnji teden, dopolnjujeta.


750. sredin seminar, 3. maj 1995, Vladimir Batagelj :

SGML (Standard Generalized Markup Language), 2. del


SGML je sistem za opis zvrsti spisov (zgradb besedil) in ozna"cevalnih jezikov za zapis posameznih spisov.

Tokrat si bomo ogledali "se nekaj sestavin in mo"znosti, ki nam jih ponuja SGML. V nadaljevanju bo predstavljena zamisel jezika za opis grafov in njihovih slik.


749. sredin seminar, 26. april 1995, Matija Grabnar :

Perl za za"cetnike


Perl je programski jezik, ki je bil prvotno namenjen predvsem za pomoc sefom sistemov, saj v sebi zdruzuje prvine Cja, SEDa in AWKa. Perl je se posebej primeren za uporabo, kadar imamo opraviti z veliko kolicino podatkov v tekstovni obliki, zato je zadnje case postal popularen tudi pri programiranju HTML strani.
748. sredin seminar, 19. april 1995, Vladimir Batagelj

SGML (Standard Generalized Markup Language)


SGML je sistem za opis zvrsti spisov (zgradb besedil) in ozna"cevalnih jezikov za zapis posameznih spisov.

Podrobneje si bomo ogledali osnovne sestavine SGMLja in program NSGMLS - javno dostopni raz"clenjevalnik (parser) za SGML.


747. sredin seminar, 12. april 1995, mag. Du{an Peterc , Arahne,d.o.o.:

CAD/CAM sistemi za tkanje


Predstavljeni bodo programi za podporo na~rtovanju in izdelavi tkanin, ki so bili razviti v ljubljanskem podjetju Arahne, d.o.o. Predstavitev bo potekala z demonstracijo na ra~unalniku.
746. sredin seminar, 5. april 1995, Toma"z Pisanski

BLAZONI - osnove heraldike, 2.del


745. sredin seminar, 29. marec 1995, Bo"stjan Vilfan in Tomo Jarc :

Programski jezik in sistem oberon


L. 1986 je Niklaus Wirth objavil nov programski jezik z imenom oberon. Jezik spada v isto druzino kot pascal in modula-2, vsebuje pa nekaj novosti, ki omogocajo objektno orientirano programiranje in drugo. Je pa tudi nekoliko bolj kompakten kot predhodnik, modula-2. Jezik so tudi uporabili kot orodje pri zasnovi novega operacijskega sistema z istim imenom.

V predavanju bomo predstavili 1. sam jezik, 2. operacijski sistem oberon in 3. nase delo, ki je trenutno usmerjeno v izgradnjo okolja za oberon v OS/2.


Seznam seminarjev 700 - 744


700. 11.05.94 Bauer A.: IFS Fraktali.
701. 18.05.94 Batagelj V.: PostScript in TeX.
702. 25.05.94 Randi'c M.: Selected Topics from Graph Theory.
703. 01.06.94 Zupani"c D.: CLP -- Constraint Logic Programming.
704. 08.06.94 Paprzycki M.: High Performance Computing.
705. 15.06.94 Zalo"znik A.: Val"cki.
706. 22.06.94 "Skrekovski R.: Funkcijske odvisnosti in logi"cno na"crtovanje podatkovnih baz.
707. 29.06.94 Kaufman M.: Simetri"cna risanja grafov.
708. 06.07.94 Zakraj"sek E.: UNIX, 1.del.
709. 13.07.94 Zakraj"sek E.: UNIX, 2.del.
710. 20.07.94 Zakraj"sek E.: UNIX, 3.del.
711. 27.07.94 "Znidar B.: Odstavki v TeXu.
712. 03.08.94 Zakraj"sek E.: UNIX, 4.del; Zaklepanje zapisov.
713. 10.08.94 Batagelj V.: Novi LaTeX.
714. 17.08.94 Batagelj V.: Metode analize podatkov.
715. 24.08.94 Zakraj"sek E.: UNIX, 5.del; Komunikacije med procesi.
716. 31.08.94 Zakraj"sek E.: UNIX, 6.del; Komunikacije med procesi.
717. 07.09.94 Nemes I.: Linear Recursive Sequences.
718. 14.09.94 "Znidar B.: Another TeXila sunrise.
719. 21.09.94 Zakraj"sek E.: Kornova lupina, 1.del.
720. 28.09.94 Zakraj"sek E.: Kornova lupina, 2.del.
1994/95
721. 05.10.94 Grobelnik M., Pra"snikar V.: U"cenje strategij pri pogajalskih igrah.
722. 12.10.94 Brodnik A.: Oxford English Dictionary.
723. 19.10.94 Peru"s M.: Nevronske mre"ze in kvantna fizika.
724. 26.10.94 Mrvar A.: Relacijski kalkulator.
725. 02.11.94 Sosi"c R.: Dynascope 2.0.
726. 09.11.94 "Stiglic F.: GSAT.
727. 16.11.94 Horvat B.: CompuServe na Internetu.
728. 23.11.94 Batagelj V.: EuroTex 94.
729. 30.11.94 Lokar M.: Matlab.
730. 07.12.94 Grobelnik M., Zupani"c D.: World Wide Web.
731. 14.12.94 Predstavitev: Ingres - v"ceraj, danes, jutri.
732. 21.12.94 Batagelj V.: SGML.
733. 28.12.94 Zakraj"sek E.: Pentium.
734. 04.01.95 "Spiler J.: CompuServe.
735. 11.01.95 Bauer A.: MUDi.
736. 18.01.95 Trampu"z M.: Pravno varstvo programov.
737. 25.01.95 Rinc S./Sinonim: Fraktalno zgo"s"cevanje slik.
738. 01.02.95 Batagelj V.: HTML.
739. 15.02.95 Korenjak-"Cerne S.: Pre"stevanje dendrogramov.
740. 22.02.95 IBM / predstavitev: IBM Risc / 6000.
741. 01.03.95 Kralj M.: OS/2 Warp.
742. 08.03.95 Pisanski T.: Blazoni.
743. 15.03.95 Batagelj V.: HTML, 2. del.
744. 22.03.95 Zakraj"sek E.: SCCS.