ŠOLSKA STAVBA

Ob ustanovitvi leta 1820 je poučevanje potekalo v najeti leseni šolski sobi. Kmalu so se preselili v zasebno hišo, kjer se je poučevalo vse do leta 1847. Tega leta se je šola preselila v adaptirano staro mežnarijo. V teh prostorih je potekal pouk 41 let, torej do leta 1888. Tega leta so popravili in dozidali šolsko stavbo. Poleg učilnic so v šolski stavbi uredili še shrambo in stanovanje za dva učitelja. Naslednje leto so kupili k šoli še sadni vrt. V tridesetih letih tega stoletja se je zaradi dotrajanosti stare stavbe in prostorske stiske med krajani porodila želja po novi šoli. Kupljeno je bilo zemljišče, krajevni šolski svet je izdelal načrt gradnje, katerega je tehnični oddelek banske uprave potrdil, prihranjenega je bilo že nekaj denarja. A so zaradi druge svetovne vojne vsi načrti padli v vodo.

Dve leti po vojni so se krajani pod vodstvom upravitelja lotili obnove dotrajane šole. Veliko dela so opravili učenci (pomoč pri prekrivanju strehe) in njihovi starši sami. V začetku leta 1953 je ponovno stekla akcija za izgradnjo nove šole in učiteljske stanovanjske stavbe. A do uresničitve želja ni prišlo tako kmalu. Tako so morali zaradi vse večje prostorske stiske iskati nove učilnice v drugih stavbah v vasi. V začetku šolskega leta 1958/59 so pridobili nov razred v prostorih Krajevnega urada. Čez dve leti so pridobili nov prostor še v tretji stavbi, v naslednjih dveh letih pa še v četrti (v novem gasilskem domu). Pogoji za delo so bili res nemogoči, saj je pouk potekal v šesth učilnican v kar štirih stavbah. Vse te učilnice pa so bile neprimerne za moderen pouk: bile so majhne, temne in vlažne. To, da je bila prostorska stiska zares velika, priča podatek, da so bili do leta 1958/59 šesti, sedmi in osmi razred združeni. V šolskem letu 1959/60 pa so se učenci osmega razreda vozili v šolo v pet kilometrov oddaljeni Kranj. Temu primeren je bil seveda tudi obisk.

Prvega avgusta 1962 so začeli graditi novo šolo na severni strani Šenčurja (ob cesti Šenčur - Visoko), točno čez dve leti pa je bila slovesna otvoritev nove šole. Tako je bila izpolnjena devetdesetletna želja prebivalcev Šenčurja. Šola je imela osem učilnic, dve predavalnici, učilnici za tehnični in gospodinjski pouk, pionirsko in zdravstveno sobo, govorilnico za starše, tri kabinete za učila, telovadnico, zbornico in dve pisarni. Nova šola je bila seveda tudi moderno opremljena, dokončno leta 1965. Spomladi leta 1966 so zgradili še učiteljski stanovanjski blok in uredili okolico šole. V šolskem letu 1966/67 je zaradi velikega okoliša in vrtca v prostorih šole ponovno nastopila prostorska stiska. Tako so v juliju 1975 po enem letu dela prenovili stari del šole in dozidali prizidek. Čez deset let se je prostorska stiska pojavila v vrtcu. V šolskem letu 1984/85 so morali odkloniti 10 otrok. Tako so se začela prizadevanja za izgradnjo novega vrtca v Šenčurju. Z izselitvijo vrtca iz šolske stavbe pa bi šola pridobila dve novi učilnici. Ta želja se je uresničila letos, ko so začeli graditi nov vrtec poleg šole. Zadnja večja prostorska pridobitev za šolo je bila v letu 1986/87, ko so zgradili vezni hodnik med šolo in telovadnico.

Sliki stare in nove šolske stavbeKazalo