[RI] Ra~unalnik v izobra`evanju, 1995/96

zadnja sprememba: 13. maj 1996

Tu si bo mogo~e ogledati izdelke {tudentov pri predmetu Ra~unalnik v izobra`evanju, 1994/95 :

Kazalo

  1. Bla` Matek (Mojca Komar);
  2. Dragotin Kette (Anica Ho~evar);
  3. Roka - ra~unalnik (Vladimir Bensa);
  4. France Pre{eren (Vladimir Bensa);
  5. Znani slovenski matematiki (12-18. stoletje) (Klemen Bajec);
  6. Osnovna {ola [en~ur (Metod Ga{perlin);

[Naprej] [Gor] [Kazalo]

Univerza v Ljubljani, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko
Sestavil:
Vladimir Batagelj, Matematika, Jadranska 19, 61111 Ljubljana
e-mail: Vladimir.Batagelj@uni-lj.si