Jurij Vega

VEGOV ^AS

1754

- Prvi popis prebivalstva v habsbur{ki monarhiji.
- 23. marca rojen v Zagorici Jurij Vega.

1756

- Rojen Anton Toma` Linhart, rojen Wolfgang Amadeus Mozart.
- Sedemletna vojna: Prusija proti Avstriji, Rusiji, Franciji, [vedski in rimsko-nem{kemu cesarstvu.

1758

- Rojen Valentin Vodnik.
- Rudjer Bo{kovi~:Theorija philosophiae naturalis, za~etek relativnostne teorije.
- Vrnitev Halleyevega kometa, kot je odkritelj napovedal l. 1705.

1760

- J. Scopoli: Flora carniolica, prvo znanstveno delo o naravi Slovenije.
- Umre Vegov o~e Jernej Veha.

1763

- Konec sedemletne vojne, mir med Avsrijo in Prusijo.

1764

- Jo`ef II postane rimsko-nem{ki cesar.
- Izide Lalandov u~benik astronomije.
- Umre Franc Jelov{ek, slovenski baro~ni slikar.

1767

- Ustanovljena dru`ba za poljedelstvo in koristne umetnosti v Ljubljani (deluje do 1787).
- Vega za~ne obiskovati jezuitsko gimnazijo v Ljubljani. Njegov so{olec je A.T. Linhart.

1768

- Izide Pohlinova slovnica Kraynska grammatika.
- Euler izda knjigo o diferencialnem in integralnem ra~unu.
- J. Black odkrije latentno toploto vode in vodne pare, to odkritje je omogo~ilo izpopolnitev parnih strojev.
- Za~etek Cookovih raziskav ju`ne poloble (do smrti 1779).

1769

- Gabriel Gruber (v Ljubljani deluje od 1768 do 1784) predlo`i na~rt za prekop Ljubljanice.
- Rojen Napoleon Bonaparte.
- Watt patentira svoj parni stroj.
- Vega nastopi kot drugo{olec v pastirski igri Alexis.

1770

- Ponovno popis prebivalstva, uvedejo hi{ne {tevilke.
- Rojena Hegel in Beethoven.

1771

- Slikar in ~ebelar Anton Jan{a izda knjigo o ~ebeljih rojih.
- C. A. Coulomb izumi torzijsko tehtnico, s katero H. Cavendish leta 1798 dolo~i maso zemlje.

1772

- Bla` Kumerdej predlaga Mariji Tereziji uvedbo nedeljskih ljudskih {ol na Kranjskem.
- Za~etek gradnje Gruberjevega prekopa, vodstvo poverijo na~rtovalcu.

1773

- Pape` Klemen XIV razpusti jezuitski red.
- Podr`avljenje jezuitskega {olstva v Avstriji.
- Vega kon~a gimnazijo kot odli~njak in nadaljuje {tudij na ljubljanskem liceju.

1774

- [olska reforma Marije Terezije: splo{na {oloobveznost za otroke od 6. do 13. leta.
- A.L. Lavoisier: zakon o ohranitvi mase, za~etek moderne kemije.
- Watt izumi obojestransko potiskanje bata in za~ne izdelovati parne stroje.

1775

- Posmrtno izide glavno delo Antona Jan{e: Popolni nauk o ~ebelarstvu.
- Vojna za neodvisnost severnoameri{kih dr`av z Anglijo (do 1783).
- Vega z odliko kon~a licej, diplomira in se zaposli kot navigacijski in`enir v Notranji Avstriji.

1776

- 4. julij: razglasitev neodvisnosti ZDA; razglasitev ~love~anskih pravic.

1777

- Preiskava proti Gruberju, odvzamejo mu vodstvo gradnje prekopa in ga poverijo Vincencu Struppiju.
- Scheele: zrak ni element, marve~ zmes dveh plinov.
- Lavoisier: gorenje in dihanje sta procesa oksidacije.
- Rojen C. F. Gauss.

1778

- B. Hacquet: Oryctographia Carniolica, {tiri knjige o fizikalnih lastnostih Slovenije.
- Prva osvojitev Triglava.
- Umreta Voltaire in Rousseau.

1779

- Izide prvi zvezek Devovih Pisanic.
- @iga Zois se priklju~i preporodnemu gibanju, zbira slovenske knjige in snuje naravoslovni kabinet.
- Bla` Kumerdej sku{a obnoviti Academio operosorum.
- Spallanzani spozna, da je za oploditev jaj~eca potrebna semen~ica.

1780

- Odprtje Gruberjevega prekopa.
- Opuste nadaljnjo regulacijo plovnosti Save (dela v teku od 1735).
- Rodi se jezikoslovec Jernej Kopitar.
- Umre Marija Terezija, nasledi jo sin Jo`ef II.
- Avstrijska vojska, ki je {tela ob nastopu Marije Terezije 50.000 mo`, {teje sedaj `e 300.000 mo`.
- Izid kompletne francoske razsvetljenske enciklopedije.
- Müllerjev ra~unalnik za se{tevanje, od{tevanje in mno`enje.
- Vega pusti in`enirski poklic in se vpi{e med topni~arje na Dunaju.

1781

- Reforme Jo`efa II.
- Kant: Kritika ~istega uma.
- W. Herschel odkrije planet Uran.
- Watt izumi ro~i~ni mehanizem, ki premo gibanje bata spreminja v vrtenje.
- Vega postane podporo~nik in u~itelj matematike na topni~arski {oli na Dunaju.

1782

- Rouseau: Izpovedi (posmrtno).
- Izid prvega zvezka Vegovih Predavanj iz matematike - Vorlesungen über die mathematik. Erster Band, welcher die allgemeine Rechenkunst enthält. Wien, Trattner, 1782.

1783

- Umreta D’Alambert, matematik, ki je prispeval uvod v francosko Enciklopedijo, in Euler, ki je zapustil skoraj 900 del.
- Watt vpelje 'konjsko mo~' kot enoto storilnosti.
- Prvi poleti na topli zrak (brata Montgolfier) in vodik (Charles).
- Izid prvega Vegovega logaritmovnika sedemdecimalnih tabel - Logarithmische, trigonometrische, und andere zum Gebrauche der Mathematik eingerichtete Tafeln und Formeln. Wien, Tratter, 1783.

1784

- Jurij Japelj: drugi prevod Svetega pisma v sloven{~ino.
- Nem{'cina postane uradni jezik na vsem ozemlju avstrijske monarhije.
- Ustanovitev bombardirskega korpusa v sklopu reform, ki jih izvaja grof Colloredo kot glavni pri avstrijski artileriji.
- Izid drugega zvezka Predavanj iz matematike - Vorlesungen ueber die Mathematik. Zweyter Band, welcher die theoretische Geometrie,... , und die Differenzial - und Integralrechnung enthaelt. Wien, Tratter, 1784.

1785

- Jo`ef II omejuje delovanje prostozidarskih lo`.
- Fitch gradi ladjo na parni pogon.
- Vegova pro{nja za sprejem v prostozidarsko lo`o Zur Wahren Eintracht...

1786

- Chladnijevi akusti~ni poskusi, za~etek znanstvenega prou~evanja zvoka.
- Watt: centrifugalni regulator parnega stroja.
- Cartwright: mehanske statve.
- Vega postane profesor matematike pri bombardirskem oddelku.

1787

- Tur~ija napove vojno Rusiji, Avstrija za~ne zbirati vojsko na meji s Tur~ijo.
- Ustava ZDA.
- Lavoisier uvede moderno kemijsko nomenklaturo.
- Izid balisti~nega priro~nika Prakti~na navodila za metanje bomb, kasneje petega poglavja v tretjem Vegovem zvezku Predavanj iz matematike.
- Vega se poro~i s ~e{ko plemkinjo Jo`efo Swoboda.

1788

- J.L. Lagrange: Analiti~na mehanika, lo~itev teologije in metafizike od naravoslovja.
- Prvi del Linhartove zgodovine Slovencev in Ju`nih Slovanov.
- 9. februarja napove Avstrija Tur~iji vojno; Jo`ef II, ki prebije ve~ino leta na boji{~u, se pri zavzetju [abca osebno prepri~a o napredku artilerije pod Colloredovim vodstvom.
- Izid tretjega zvezka Vegovih predavanj iz matematike - Vorlesungen ueber die Mathematik. Dritter Band, welcher die Mechanik der festen Koerper enthaelt. Wien, Tratter, 1788.

1789

- Izbruh francoske revolucije, 14. julija zavzetje Bastilje, 4. avgusta odprava fevdalnega reda.
- Prva slovenska beseda v ljubljanskem nem{kem ~asopisu.
- Prva uprizoritev Linhartove @upanove Micke.
- Lavoisier pozna 31 kemijskih elementov.
- L. Galvani odkrije elektriko v `abjem kraku.
- Vega predstavi razpravo z izra~unom {tevila Pi na 140 decimalk.
- 'Presente a l'Academie le 20 Aout, 1789.'
- Stotnik Vega sodeluje kot prostovoljec in komandir te`kih mo`narskih baterij v bojih s Turki za beograd. Od 5. do 7. oktobra odlo~ilno obstreljuje trdnjavo Kalemagdan. 8. oktobra se Turki vdajo.

1790

- Knji`ni izid Linhartove komedije Ta veseli dan ali Mati~ek se `eni.
- Umre Jo`ef II, nasledi ga brat Leopold II; konec avstrijskega razsvetljenskega absolutizma (od 1740), preklic vseh jo`efinskih reform.
- Umik dela avstrijske vojske iz Srbije na ^e{ko, Moravsko in Galicijo.
- Laudon umre na ~elu armade, s katero naj bi za{~itil Avstrijo pred pruskim vdorom.
- Colloredo postane eden izmed vrhovnih poveljnikov te armade.
- Goethe: Faust.
- Izide Dodatek k tretjemu delu Vegovih Predavanj iz matematike - predgovor k tej izdaji napi{e Lipnik na Moravskem, kjer ostane do leta 1792 z armado, ki {~iti avstrijsko severno mejo pred Prusi.

1791

- Mir med Avstrijo in Tur~ijo v Svi{tovu (kasneje z Rusijo v Ja{i).
- Na Kranjskem obnove de`elne stanove kot v terezijanski dobi.
- Izide drugi del Linhartove zgodovine.
- Umre W. A. Mozart.

1792

- Leopold II umre, nasledi ga sin Franc II.
- 20. aprila Francija napove vojno Avstriji, ki jo podprejo Prusija in druge dr`ave - za~etek 1. koalicijske vojne: Avstrija, Prusija, V. Britanija, Nizozemska,[panija, Sardinija, Neapelj in Portugalska proti Franciji.
- Francija odstavi kralja in razglasi republiko.
- Murdock pridobi iz premoga svetilni plin.
- Oktobra se Vega vrne z Moravskega na Dunaj. Do pomladi naslednjega leta deluje kot profesor na bombardirski {oli. V tem ~asu zasnuje na~rt za izdajo treh logaritmovnikov in hiti z delom.

1793

- To in naslednje leto je v Franciji krvavi teror.
- 21. januarja obglavijo Ludvika XVI in 6. oktobra {e njegovo `eno Mario Antoinetto.
- Omejevanje delovanja prostozidarskih lo` v Avstriji, ker se oblasti boje idej francoske revolucije.
- Lagrange je imenovan za vodjo komisije za izdelavo meterskega sistema.
- Zadnji se`ig '~arovnice' v Evropi.
- Vega pred~asno napreduje v majorja.
- @e na fronti v Alzaciji napi{e predgovor k logaritmi~no-trigonometri~nemu priro~niku, ki prvi~ izide {e istega leta - Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch anstatt der kleinen Vlackischen, Wolfischen, und ... Leipzig, Weidmann, 1793.
- Izide tudi druga izdaja prvega zvezka Vegovih Predavanj iz matematike, ki jih Vega posveti Colloredu, svojemu najvi{jemu predstojniku.
- 13. oktobra, ob napadu koalicijske vojske na wissembour{ko linijo, Vega nagovori branilce Lauterbourga, da se vdajo brez boja.
- Odlikuje se pri obleganju trdnjave Fort Louis, od 10. do 12. novembra poveljuje dokaj neu~inkovitemu topni{tvu.
- Na izziv poveljujo~ega generala v no~i od 12. na 13. november po lastni zamisli preusmeri obstreljevanje na bli`nje mesto in trdnjava se po 12-urnem obstreljevanju vda.

1794

- A. M. Legendre: U~benik elementarne geometrije.
- Ustanovitev ljubljanske filharmoni~ne dru`be.
- Usmrtitev Lavoisiera.
- C. Chappe: prvo sporo~ilo prek opti~nega brzojava.
- P. Vaughan: patent za krogli~ne le`aje.
- Izide veliki Vegov logaritmovnik - Thesaurus logarithmorum completus.
- Vega postane dopisni ~lan velikobritanske dru`be v Goettingenu.
- Po zavzetju Fort Luisa prej{nje leto so ga predstojniki predlagali za vite{ki red Marije Terezije, a na podelitvi tega reda ne dobi. Pismeno se prito`i cesarju, kateremu namerava posvetiti tudi svoj veliki logaritmovnik.Dvor vpra{a za nasvet Colloreda, ki v obeh zadevah odgovori odklonilno.
- 15. in 16. decembra Vega prostovoljno sodeluje pri izpadih iz obleganega Mannheima.
- 23. in 24. decembra re{uje topove ~ez delno zaledeneli Ren iz ogro`enih okopov na levem bregu Mannheima.

1795

- Umre Linhart.
- Policijski teror zatre prostozidarske lo`e v Avstriji.
- Mir v Baslu med Francijo in Prusijo.
- Kant: Ve~ni mir, predlog za svetovno federacijo in predstavni{ko vlado.
- V Franciji sprejmejo predlog Lagrangejeve komisije, da se uvede meter kot dol`inska enota.
- J. Lalande postane ravnatelj pari{kega observatorija.
- Umre Vegova h~erka Jo`efa.
- Od 25.junija do 3. julija uspe{no preisku{ajo Vegove daljnometne mo`narje.
- Od 13. do 21. novembra Vega z novima mo`narjema u~inkovito obstreljuje Mannheim med ponovnim avstrijskim osvajanjem.
- Tega leta Vega zavrne ponudbo pruskega kralja, da bi pri{el v njegovo slu`bo.

1796

- Bonapartejev vojni pohod v Italijo.
- E. Jenner: prva vakcinacija proti ~rnim kozam.
- A. Senefelder: patentirana litografija.
- R. Trewithick na~rtuje parne lokomotive (prvi uspe{ni poskus l.1804).
- 12. februarja se rodi Vegov sin Franc.
- 11. maja Vega na ponoven predlog prejme vite{ki red Marije Terezije.
- V septembru je Vega uspe{en pri Dietzu ob Lahnu, pri obrambi Mainza in pregonu Francozov izpred Wiesbadna prek reke Sieg.
- Ob koncu leta in v za~etku prihodnjega je Vega zaslu`en za osvojitev trdnjave Kehl.

1797

- Od marca do maja so Francozi prvi~ v slovenskih krajih.
- Za~no izhajati Vodnikove Lublanske Novize, ki pi{ejo tudi o Vegi.
- Oktobra mir v Campoformiu: konec bene{ke republike, vsi Slovenci so v eni dr`avi.
- J.L.Lagrange: Teorija analiti~nih funkcij.
- Izid Vegovih logaritemskih tablic, izpopolnjene izdaje logaritmovnika iz 1783: Vegas logarithmisch-trigonometrischer Tafeln nebst andern zum Gebrauch der Mathematik eingerichteten Tafeln und Formeln. I. und II. Band. Leipzig, Weidmann, 1797.
- Od 1. do 9. decembra Vega re{uje topni{ko opremo iz Mainza pred predajo Francozom.
- Konec leta postane ~lan matemati~no fizikalnega dru{tva v Erfurtu.

1798

- Bonaparte v Egiptu.
- G. Monge: utemeljitev opisne geometrije.
- E. Whitney: standardizacija sestavnih delov - za~etek velikoserijske industrijske proizvodnje.
- F. Goya, {panski slikar in grafik: Los caprichos, serija 80 grafi~nih listov.
- Vega postane ~lan znanstvene akademije v Mainzu.
- 2. januarja javno ~itanje razprave o vrte~i se krogli v akademiji v Erfurtu. Mathematische Betrachtungen über eine sich um eine unbewegliche Achse gleichförmig drehende feste Kugel, und die ...

1799

- Za~etek 2. koalicijske vojne (do 1802): Avstrija, Rusija, V. Britanija, Neapelj, Portugalska in Tur~ija proti Franciji, Bonaparte postane prvi konzul.
- Izid Laplacove nebesne mehanike.
- Gauss doka`e osnovni izrek algebre.
- J.L. Proust ugotovi zakon o stalnih ute`nih razmerjih elementov v spojinah.
- 6. junija odpo{lje Vega kranjskih de`elnim stanovom svoje dotlej iz{le knjige (15) in in prepise voja{kih spi~eval (8).

1800

- Pre{ernovo rojstvo.
- A. Volta z galvansko baterijo prvi~ zagotovi obnovljivi vir enosmernega elektri~nega toka.
- W. Nicholson: elektroliza vode.
- W. Herschel: odkritje infrarde~ih `arkov.
- V Angliji v pogonu `e 500 parnih strojev. - Drugo izdajo logaritemskega priro~nika posveti Vega profesorju matematike Maffeiju.
- 7. julija umre Vegova `ena.
- 22. avgusta mu ob 20-letnici voja{ke slu`be podeli cesar dedni baronski naslov.
- Naslednji dan posveti Vega kranjskim de`elnim stanovom 4. zvezek svojih Predavanj iz matematike -Vorlesungen über die Mathematik. Vierter Band, die Grundlehren der Hydrostatik, Aerostatik, Hydraulik, ...
- V tem letu izide {e prva Vegova razprava o novem dol`inskem in ute`nem metrskem sistemu.
- Vega postane ~lan ~e{ke dru`be znanosti v Pragi in pruske akademije v Berlinu.
- Razpravo s podro~ja gravitacije posveti vojvodi Albertu.

1801

- 9. februarja konec 2. koalicijske vojne med Francijo in Avstrijo.
- Gauss doka`e osnovni izrek aritmetike, utemelji teorijo {tevil, odkrije planet Ceres.
- J.W. Ritter: odkritje ultravioli~nih `arkov.
- J. Dalton: zakon o delnih tlakih plinov.
- Izid Vegove razprave o dolo~itvi mase planetov - Disqusitio de supputatione massarum corporum ...
- 26. novembra je Vega sprejet v kranj. de`elne stanove.
- S svojim imenom in pripombami omogo~i izid Cramerjevega Uvoda v vedo o ~asu.

1802

- Mir v Amiensu za druge udele`ence 2. koalicij.vojne.
- Napoleon postane dosmrtni konzul.
- Gay-Lussacov zakon o razpenjanju plinov pri vi{anju temperature.
- Izid Vegovih Osnov iz geometrije iz 2. zvezka Predavanj iz matematike.
- Februarja predgovor k tretji izdaji 1. zvezka Predavanj iz matematike o pomenu matematike za voja{ko znanost.
- Vega postane podpolkovnik.
- V Pe{ti objavi ~lanek o novem merskem sistemu.
- 17. septembra najdejo Vegovo truplo v Donavi pri Nussdorfu.

Kazalo