Jurij Vega

POSVETILO SVOJEMU BIV[EMU U^ITELJU MATEMATIKE MAFFEIJU

Drugo izdajo svoje logaritemsko-trigonometri~ne knjige: Logarithmisch- trigonometrisches Handbuch je posvetil Vega leta 1800 svojemu biv{emu u~itelju matematike Maffeiju. V uvodu pravi:

@e dolgo sem gojil vro~o `eljo, da bi mogel javno izre~i toplo zahvalo, ker sem od Vas prejel prvi pouk v matemati~ni vednosti. ^e si nisem upal nobenega dosedanjih svojih del Vam posvetiti, se je to zgodilo zaradi tega, ker sem ~akal, da javnost presodi in izre~e sodbo, jeli knjiga, kateri sem hotel Va{e ime postaviti na ~elo, vredna te ~asti.

Vedno se spominjajo~ uspe{nega pouka, ki sem ga sprejel od Vas na liceju v Ljubljani, v veselem spominu na ~as, ko ste me Vi vpeljali v bistvo matematike, Vam izro~am to delo, do katerega imate vso pravico, tudi z ozirom na blagohotnost, katero ste mi na razli~ne na~ine izkazovali. ^e so bila moja dosedanja dela koristna c. k. artileriji in ~e so bila sprejeta tudi v inozemstvu s priznanjem, imam za vse to zahvaliti le Vas.

Pre{injen ~ustva hvale`nosti in odkritosr~ne `elje za Va{e dolgotrajno zdravje velerodni ~astiti gospod pro{t, ostajam


                 Va{ vdani
                 Jurij Vega

Nazaj... Kazalo