Jurij Vega

DARILO IN POSVETILO KRANJSKIM DE@ELNIM STANOVOM

Jurij Vega je poslal 16. junija 1799 kranjskim de`elnim stanovom prek svojega podpornika iz {olskih dni, Janeza pl. Buseta, petnajst svojih knjig in prepise osmih voja{kih spri~eval v slovensko glavno mesto.

Njegovo povezovanje z domovino se je nadaljevalo po tej poti z znamenitim posvetilom ~etrtega zvezka Predavanj iz matematike. Pomemben je datum tega posvetila kranjskim stanovom: potem, ko je 22. avgusta 1800 postal baron, je 23. avgusta, torej takoj naslednji dan, datiral posvetilo. Vega je ~lanom kranjskega de`elnega zbora z grofom Francem Jo`efom pl. Wurmbrandt-Stuppachom na ~elu takole zapisal:

Milostni, mogo~ni gospodje!

Najlep{e pla~ilo za svoje dosedanje matemati~no delovanje sprejemam z dovoljenjem, da smem svetu javno povedati, da sem postavil temelj svoji knji`evni izobrazbi na ljubljanskem liceju, za katerega skrbite visokorodni gospodje kot pospe{evalci, ki znate ceniti neprecenljivo vrednost znanosti in umetnosti za splo{no blaginjo; vi skrbite za ustanovo tako, da prina{a domovini korist in ~ast.

Vstop v to u~ili{~e sodi med najsre~nej{e dogodke mojega `ivljenja. Z njim se je namre~ dolo~ila prihodnja smer mojega `ivljenja. Takoj po kon~anem {tudiju sem dobil slu`bo c. kr. navigacijskega in`enirja v Notranji Avstriji; opravljal sem jo ve~ let. Iz dolo~enega nagnjenja pa sem stopil v voja{ko slu`bo in sklenil pripraviti z vi{jim dovoljenjem novo matemati~no u~no knjigo za uporabo v c. kr. artilerijskem oddelku; to knjigo naj bi koristno uporabljali tudi zunaj voja{kega stanu. Da nisem zgre{il svojega namena, ka`e priznanje, ki ga je knjigi dal u~eni svet, in jo potrjuje tudi korist, ki jo zajemajo iz knjige - kar z veseljem opa`am - tudi moji u~enci. Ali sem mogel kon~ati svoje delo bolj po~a{~en, kakor da smem postaviti na za~etek zadnjega zvezka imena tako imenitnih mo`?

Vedno se spominjam ljube domovine in dobrot, ki sem jih tam prejel s poukom in izobrazbo. Komu naj z ve~jo pravico izre~em svojo najponi`nej{o zahvalo, ~e ne vam, visokorodni gospodje, ki s svojo ~uje~o modrostjo in delavnostjo vedno delujete za blagor de`ele?

Ostajam z najponi`nej{im spo{tovanjem, milostni in mogo~ni gospodje,


                   Va{i visokosti najpokornej{i

                                       
                       Jurij baron Vega

[olanje(nad.)... Dela(nad.)... Kazalo