Jurij Vega

PONATISI THESAURUSA

V Italiji so iz{li fotocinkografirani ponatisi Thesaurusa v letih 1889, 1896 in 1910. Napake izvirne izdaje v teh treh natisih niso bile popravljene.

V ~asu, ko so izhajale italijanske izdaje Thesaurusa, je Max Leber objavil na Dunaju leta 1897 isto~asno kot tabele, namenjene za olaj{anje interpolacije v Thesaurusu, delni seznam Vegovih napak, kakor jih je `e na{el Delambre ob neposredni primerjavi s Trigonometrio Britanico, in ki vsebuje poleg tega {e nekatere druge napake. Sicer pa je treba pripomniti, da so bile najve~je Vegove in Vlackove napake pri tej primerjavi spregledane. Leber je tudi pojasnil, da je bila Gaussova cenitev {tevila napak pretirana.

Iz ZDA so znane nove izdaje Thesaurusa iz let 1923 in 1946 v zalo`bi Stechert ter 1958 v zalo`bi Hafner. Natisu je prilo`en listek z naslovom 'List of corrections', na katerem je seznam popravkov napak, ki so v desetih decimalkah originalne izdaje iz leta 1794; seznam je izdelan po Peters, Zehnstellige Logarithmen, Berlin 1922.

Nazaj... Kazalo