Zgodovina raèunalni¹tva

EDVAC


SLIKA RACUNALNIKA EDSAC EDSAC

Dalo na razvoju se je prièelo kmalu po objavi von Neumannovega predloga leta 1945. Potekalo je na istem mestu kot razvoj ENIACa. Ker pa je v tem èasu ENIAC-ova razvojna skupina ¾e razpadla, je bilo delo poèasno. EDVAC je bil dokonèan ¹ele leta 1951 in ga je prehitel 1949 nareje EDSAC, ki nosi naslov prvega delujoèega raèunalnika s shranjenim programom. Vedeti pa moramo, da so se razvijalci EDSACa zgledovali popredlogu za EDVAC.

EDVAC je kot raèunalnik s shranjenim programom potreboval in imel veliko veèji glavni pomnilnik od vseh do sedaj opisanih. Sestavljalo ga je 10240 (2È10 ali 1K) 16-bitnih besed, poleg tega pa ¹e 20K besed v pomo¾nem pomnilniku, ki je bil realiziran z magnetnimi ¾icami. Pri EDVACu torej ¾e sreèamo dvo-nivojsko pomjilni¹ko hierarhijo. Glavni pomnilnik je bil narejen z uporabo akustiènih zakasnilnih linij, kar pomeni, da je bil dostop do besed zaporeden. Ker je bil izhod linije pripeljan nazaj na vhod, bi lahko govorili tudi o kro¾nem dostopu. Temu so bila prilagojena aritmetièmo-logièna vezja, ki so delovala zaporedno (bit za bitom) in in ne paralelno ( cela beseda naenkrat). EDVAC, in podobno tudi EDSAC, je biltorej serijski stroj. To je pomenilo ni¾jo hitrost, vendar tudi manj¹e ¹tevilo komponent. EDVAC je bil zgrajen iz pribli¾no 3000 elektronk in je bil pribli¾no enako hiter kot ENIAC. Bil je binaren stroj, podobno kot Z3 in ne deseti¹ki kot ENIAC.

NAZAJ KAZALO NAPREJ