UVOD


Razvoj ra"unalni{ke opreme je omogo"il prikazovanje slik ter predvajanje videa, zvoka in animacije na ra"unalniku. Vsako kombinacijo besedila, grafike, animacije in videa, ki je zgrajena na ra"unalniku ali pa se na raunalniku prikazuje, imenujemo multimedija . Pojavlja se problem, kako zgraditi in u"inkovito povezati multimedijske projekte. Naju"inkovitej{o re{itev nam nudijo avtorski sistemi . To so programi, ki vsebujejo posebna orodja za gradnjo multimedijskih programov. Uporabniku nudijo orodja za kreiranje, spreminjanje, urejanje in prikazovanje razli"nih vrst objektov. Za nadziranje delovanja objektov uporabljajo avtorski sistemi programske jezike. Avtorski sistemi so zelo primerni za izdelavo:

Glede na na"in zdru`evanja multimedijskih elementov delimo avtorska orodja na: