[RI] Ra~unalnik v izobra`evanju
Pregledovanje izobra`evalnih izdelkov

zadnja sprememba: 18. april 1995

Pregledovanje izobra`evalnih izdelkov

V pomo~ u~iteljem in u~encem pri iskanju in izbiri ustreznih programov, podatkov in drugih gradiv je potrebno za~eti ustvarjati katalog izobra`evalnih izdelkov.

Osnovni Katalog je potrebno na~rtati dovolj {iroko, da iz njega lahko dobimo razli~ice za posamezne namene (knjiga, seznam, disketa, ...). Predvideti je potrebno tudi to, da ga lahko brez pretresov raz{irimo {e na druga izobra`evalna gradiva. Podatke za Katalog dobimo iz razli~nih virov (avtor, pregledovalci, uporabniki, ...) in jih lahko sproti dopolnjujemo ali popravljamo.

V nadaljevanju si bomo pobli`e ogledali zamisel postopka pregledovanja programov in drugih gradiv. Opravljali naj bi ga predvsem osrednje {ole, izobra`evalni laboratoriji in komisije za pregled.

[tiri faze pregledovanja in ocenjevanja:

 1. prelet: grob pregled ali program zado{~a splo{nim zahtevam za izobra`evalni izdelek; ~e ne zado{~a, odpade iz nadaljnje obravnave.
 2. opis: sestavi se kratek povzetek osnovnih zna~ilnosti izdelka.
 3. pregled: ocenijo se vsebinske, u~ne in tehni~ne zna~ilnosti izdelka.
 4. podrobni pregled: opravijo se preizkusi z uporabniki.
Za ve~ino izdelkov najbr` zadostujeta prvi dve fazi. Za izdelke, ki se priporo~ajo za uporabo pri pouku (?) pa je potrebna vsaj {e tretja faza.

Prelet (grobo re{eto)

Naloga preleta izdelka je izlo~iti izdelke, ki iz tega ali onega razloga ne ustrezajo, iz nadaljnje obravnave. Rezultat preleta je lahko:
 1. izdelek je sprejemljiv: izdelek nima huj{ih pomanjkljivosti - ~e je smiselno, se predlaga podrobnej{i pregled;
 2. izdelek je treba popraviti: navedemo pomanjkljivosti;
 3. izdelek vsebuje zanimivo temo: izvedba izdelka je neustrezna, vendar vsebuje temo, ki bi lahko bila osnova za dober izdelek;
 4. izdelek je zavrnjen: neustrezen je tako po izvedbi kot tudi po vsebini. Izdelek se ne vklju~i v Katalog / oziroma se iz Kataloga izbri{e (?).
V naslednjih vrsticah je po navdihu iz spiska iz ~lanka [3] zbranih nekaj glavnih razlogov za zavrnitev programa pri preletu:
 1. Nepopolnost izdelka (program in ostala gradiva).
 2. Tema ni primerna za ra~unalni{ko predstavitev ali je neustrezno obdelana.
 3. Tehni~ne pomanjkljivosti, slabo programiranje.
 4. Vsebinske napake (napake v dejstvih, slab jezik).
 5. Neustrezna ali pomanjkljiva dokumentacija.
 6. Program je kot ''lajna''.
 7. Nenadzorovani zvo~ni u~inki ali zamene zaslona.
 8. Spodbujanje neuspeha.
 9. @aljivost; vsebina je etni~no, versko, rasno, spolno ali druga~e pristranska.
 10. Program ne pozna ~,{,` (smiselno za doma~e programe).
Pri tujih programih, obi~ajno ne moremo vplivati na avtorja, zato je v~asih smiselno manj{e spodrsljaje glede 1-10 le omeniti v oceni. Seveda pa lahko pregledovalec zavrne program tudi iz drugih utemeljenih razlogov.

Smiselno prirejene, lahko te razloge uporabimo tudi za druge vrste izdelkov.

Opis izdelka

Opis izdelka naj omogo~i hiter vpogled v njegove zmo`nosti in zna~ilnosti. Poleg tega, da sestavlja osnovno dokumentacijo izdelka, ga lahko uporabimo tudi v katalogu izdelkov.

Pregledovalec, ali `e sam avtor, pripravi nekak{no 'izkaznico' z osnovnimi podatki o izdelku:

 1. izdelek: ime, opisni naslov, razli~ica(e), zbirka
 2. avtorstvo: avtor(ji), ustanova;
 3. priprava: izdajatelj in zalo`nik, datum, subvencija;
 4. okolje: potrebna sredstva za uporabo izdelka (npr. pri programu: potrebna programska in strojna podpora ter ostala gradiva)
 5. vsebina: kratek opis vsebine, podro~je, stopnja, zveze z u~nim na~rtom, zvrst, oblike dela, namen, uporabniki, predznanje, potrebe in cilji, (naravni) jeziki, strokovna priprava;
 6. mnenja in ocene: pregledi in potrditev, ocene, mnenja, opombe, imena pregledovalcev;
 7. dostopnost: vrsta, oblika (sestava, velikost, stisnjenost), razpe~evalec, cena, naslov, pravne omejitve, dostopnost izvorne kode;
 8. podpora: pomo~ (naslovi), te~aji;
 9. iskanje: gesla, klasifikacija.
Komisije, ki izdelek pregledajo, preverijo skladnost opisa z izdelkom.

Pregled in podrobni pregled

Pregled programa naj da oceno kakovosti programa in spremljajo~ih gradiv po vsebini, u~nih in tehni~nih zna~ilnostih. Spisek je lahko osnova tako za ocenjevanje, ki ga opravijo komisije, kot tudi za uporabni{ko ocenjevanje (evaluacija). Praviloma naj pri podrobnem pregledu sodelujeta vsaj strokovnjak za podro~je in ra~unalni~ar.

Vsebinske zna~ilnosti:

 1. Vsebina je primerna za ra~unalni{ko predstavitev.
 2. Pomembnost in trajnost vsebine.
 3. Vsebina je skladna z u~nim na~rtom.
 4. Vsebina je ustrezna razvojni stopnji in je to~na.
 5. Scenarij programa ustrezno posreduje vsebino.
 6. Predstavitev vsebine je jezikovno neopore~na.

U~ne zna~ilnosti:

 1. Cilji programa so jasno dolo~eni.
 2. Program dosega zastavljene cilje.
 3. Program upo{teva metodi~no-didakti~na na~ela.
 4. Predstavitev vsebine je jasna, razumljiva in urejena.
 5. Zahtevnost je ustrezna razvojni stopnji uporabnikov.
 6. Program motivira in spodbuja uporabnikovo ustvarjalnost.
 7. Program u~inkovito izrablja uporabnikove odgovore.
 8. Program upo{teva uporabnikovo izku{enost.
 9. Omogo~a uporabniku nadzirati tempo in zaporedje izvajanja programa.
 10. Program omogo~a ve~jo individualizacijo pouka.
 11. Program omogo~a u~inkovitej{o predstavitev snovi kot druga u~na sredstva.
 12. Program se povezuje z drugimi u~nimi sredstvi.

Tehni~ne zna~ilnosti:

 1. Name{~anje programa na ra~unalnik ne predstavlja problemov.
 2. Program nima te`av z zahtevano strojno opremo (npr. tiskalnik).
 3. Program je izvedljiv na 'standardnem' {olskem ra~unalniku.
 4. Uporabnik lahko enostavno in samostojno uporablja program.
 5. Program je ustrezno opremljen z gradivi in navodili.
 6. Program ima vgrajeno pomo~.
 7. Navodila natan~no opisujejo delovanje in uporabe programa.
 8. Program (pri obi~ajni rabi) deluje pravilno in zanesljivo.
 9. Program je mogo~e vselej prekiniti.
 10. Program je prijazen do uporabnika in trpe`en.
 11. Program ustrezno izkori{~a dostopne ra~unalnikove zmogljivosti (slika, barva, zvok, pomnilnik, dodatki).
 12. Program omogo~a nadzor nad zvo~nimi u~inki in menjavami zaslona.
 13. Program(ski paket) je enovito, modularno in raz{irljivo zgrajen ter upo{teva standarde.
 14. Program uporablja zahtevne programerske prijeme.
 15. V program je vgrajeno zahtevno strokovno-teoreti~no znanje.
 16. Program bo mogo~e nadgraditi.
 17. Cena programa je primerna.

Viri

 1. Vladimir Batagelj: Izobra`evalna programska oprema. Vzgoja in izobra`evanje, priloga 5/1986: Ra~unalnik v {oli 1, str. 16-37.
 2. Vladimir Batagelj: Ocenjevanje izobra`evalnih ra~unalni{kih programov. Vzgoja in izobra`evanje, priloga 1/1987: Ra~unalnik v {oli 2, str. 5-9.
 3. A. Lathrop: The terrible ten in educational programming. (My top ten reasons for automatically rejecting a program). Educational Computer Magazine, 1982 (Sep-Oct).


[Naprej] [Nazaj] [Gor] [Kazalo]

Univerza v Ljubljani, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko
Sestavil:
Vladimir Batagelj, Matematika, Jadranska 19, 61111 Ljubljana
e-mail: Vladimir.Batagelj@uni-lj.si