[RI] Ra~unalnik v izobra`evanju
navodila in priporo~ila

zadnja sprememba: 18. april 1995

Viri o HTML

uvodni u~benik, HTML 2, HTML 3, Stili, Netscape, Mosaic, CGI

Povezovanje pregledovalnika z drugimi programi

Prikazovalniki na Omre`ju.

Pove`emo lahko tudi druge programe, ki so name{~eni na na{em ra~unalniku. Postopek je podoben kot vprimeru tolma~a za MSWLogo.

Netscape pozna zna~ko EMBED.


[Naprej] [Nazaj] [Gor] [Kazalo]

Univerza v Ljubljani, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko
Sestavil:
Vladimir Batagelj, Matematika, Jadranska 19, 61111 Ljubljana
e-mail: Vladimir.Batagelj@uni-lj.si