Projekti


 1. Pravilnost dokaza v predikatnem ra~unu
  V Mathematici sestavi paket za preverjanje pravilnosti dokaza v predikatnem ra~unu.
  [erbec, 19.6.96
 2. Minimizacija izjav
  V Mathematici sestavi paket za dolo~anje ~im kraj{ega zapisa dane izjave z uporabo metode 'Tabu search' (iskanje s prepovedanimi smermi). Zapis izjave lahko vsebuje katerekoli izjavne povezave in oklepaje.
  Darko Zupani~, 19.6.96
 3. Geometrijske konstrukcije
  V Mathematici ali Logu sestavi paket za na~rtovanje z ravnilom in {estilom. Pozna naj tudi parametre za nadzor slike: vidnost (vidno, skrito, del), debelina, barva, ...
  Milazzi, 20.6.96
 4. Interaktivno sklepanje z izjavami
  V Mathematici sestavi paket ukazov za podporo interaktivnega sklepanja z izjavami,
  Peter Zidar, 3.7.96
 5. Interaktivno sklepanje s predikati
  V Mathematici sestavi paket ukazov za podporo interaktivnega sklepanja s predikati,
  Stankovski, 5.7.96
 6. Kon~ne grupe
  V Mathematici sestavi paket ukazov za pripravo katalogov (Cayleyevih tabel) majhnih grup. Posebej naj bodo razdelane Abelove grupe.
  Logar, 5.7.96
 7. Optimizacija z glajenjem
  V Mathematici sestavi paket ukazov za re{evanje optimizacijskih problemov z glajenjem.
  Lotri~, 5.7.96
 8. Ena~be z mno`icami
  V Mathematici sestavi paket ukazov za re{evanje ena~b z mno`icami,
  Zdenka [pani~, 11.7.96
 9. Delne urejenosti
  V Mathematici sestavi paket ukazov za delo z delnimi urejenostmi. Paket naj vsebuje tudi risanje Hassejevih diagramov.
  ^o`, 11.7.96
 10. Aritmetika v Javi
  V Javi sestavi podporo za delo z aritmeti~nimi izrazi (definicije konstant in funkcij, izra~un vrednosti).
  A. Zrim{ek, 11.7.96
 11. Prevajanje naravni jezik - predikati
  V Mathematici sestavi paket ukazov za prevajanje med predikatnim in naravnim jezikom za omejena podro~ja pogovora.
  Peter Holozan, 16.7.96
 12. Minimizacija Boolovih funkcij
  V Mathematici sestavi paket ukazov za minimizacijo Boolovih funkcij.
  Kocjan~i~, 16.7.96
 13. Enakovrednost izjavnih izrazov
  V Mathematici sestavi paket ukazov za ugotavljanje in dokazovanje enakovrednosti izjavnih izrazov.
  Evelin Vatovec Krmac, 16.7.96
 14. Enakovrednost aritmeti~nih izrazov
  V Mathematici sestavi paket ukazov za ugotavljanje in dokazovanje enakovrednosti aritmeti~nih izrazov glede na osnovne ra~unske operacije.
  Matija Marolt, 16.7.96
 15. Urejeni postopki
  V izbranem programskem jeziku sprogramiraj urejene postopke za sestavljanje katalogov vseh grafov, dreves in kubi~nih grafov. Programe z MathLinkom pove`i s paketom Vega.
  Andrej Gogala, 16.7.96
 16. Mathematica in WWW
  Pripravi povezavo med Mathematico in WWW po vzoru iz
  Antchev K., ...: A WWW Learning Environment for Mathematics. Fourth International WWW Conference Proceedings, 251-258.
  Marko Robnik, 4.9.96
 17. Grafi~ni prikazi podatkov
  V Mathematici pripravi paket za prikaz ve~razse`nih podatkov z: Lilijana Miheli~, 29.8.96
 18. Induktivni razredi grafov
  V Mathematici izdelaj paket ukazov za delo z induktivnimi razredi grafov: Baza, Pravilo, Zacni, Korak, Narisi, Izpisi, Nakljucni.
  Resinovi~, 6.9.96
 19. Kon~na polja
  V Mathematici pripravi paket ukazov za delo s kon~nimi polji: osnovne operacije, nerazcepni polinomi, ...
  Petrovski Igor, 8.10.96
 20. Najkraj{i izraz v bazi (NOT, OR, AND) za dano izjavo
  V Mathematici pripravi paket ukazov, ki omogo~a za dano izjavo z lokalno optimizacijo dolo~anje izraza v bazi (NOT, OR, AND), ki je kar se da kratek.
  Jug Matja`, 22.10.96
 21. Ra~unanje z nizi
  V Javi sestavi knji`nico, ki omogo~a ra~unanje z nizi po danih pravilih. Omogo~a naj tudi vra~anje po zgodovini izra~una.
  Baumgartner Tone, 23.10.96
 22. Ovojnica vrednostne matrike grafa nad polkolobarjem
  V Mathematici sestavi paket ukazov, ki omogo~a izra~un ovojnice vrednostne matrike grafa nad danim polkolobarjem. Sestavi tudi opise (ukaze) za polkolobarje iz literature.
  Vi`intin Rok, 13.10.97