Metodologija in statistika

Mednarodna konferenca, 16. - 18. september 1996
Hotel Bor in Grad Hrib, Preddvor, Slovenija

in English; Program in povzetki: DVI (121 K), PostScript (235 K).
Konferenco Metodologija in statistika organizirata CMI - Center za metodologijo in informatiko, In{titut za dru`bene vede pri Fakulteti za dru`bene vede, Univerza v Ljubljani in Statisti~no dru{tvo Slovenije. Konferenco sta podprla: Zavod republike Slovenije za statistiko in Ministrstvo za znanost in tehnologijo republike Slovenije.

CILJI SRE^ANJA

Letna sre~anja metodologov in statistikov nekdanje Jugoslavije so se pri~ela leta 1982 in so potekala na Bledu od 1987. leta. Po letu 1991 je pokrovitelj sre~anj, ki jih zasnujejo in organizirajo statistiki in metodologi Fakultete za dru`bene vede na Univerzi v Ljubljani, Statisti~no dru{tvo Slovenije. Leto{nje sre~anje bo v Preddvoru in je tako kot prej{njih pet sre~anja mednarodno. Poleg doma~ih udele`encev pri~akujemo tudi udele`bo predstavnikov znanstvenih skupnosti iz drugih de`el.
Tridnevni program sestavljajo razli~ne tematske sekcije. Za~etek vsakega programskega dne je namenjen vabljenim predavateljem.
Kot obi~ajno bo tudi letos izdan zbornik recenziranih konferen~nih prispevkov v seriji Metodolo{ki zvezki. Doslej so iz{li zborniki sedmih predhodnih sre~anj, zbornik osmega sre~anja je v tisku.
Povzetki objavljenih prispevkov konference se redno objavljajo v mednarodni statisti~ni referen~ni reviji STMA (Statistical Theory and Methods Abstracts), ki jo izdaja ISI, Mednarodni statisti~ni in{titut.

VABLJENI PREDAVATELJI

VABILO UDELE@ENCEM IN AVTORJEM

Na konferenco vabimo vse, ki pri svojem delu razvijajo ali uporabljajo statistiko in statisti~ne metode. Prosimo vas, da izpolnite prilo`eno prijavnico in jo po{ljete na naslov konferen~nega organizatorja.
Tiste med udele`enci, ki `elijo na konferenci predstaviti svoje prispevke, prosimo, naj izpolnjeno prijavnico, skupaj z povzetkom, dolgim do dve strani, po{ljejo na naslov organizatorja najkasneje do 1. avgusta 1996. Povzetek naj vsebuje naslov prispevka ter imena in ustanove avtorjev.

Avtorje prosimo, da poskusijo svoje prispevke razvrstiti v eno izmed naslednjih podro~ij statisti~nega in metodolo{kega raziskovanja:

  1. Tehnike zbiranja podatkov
  2. Vzor~ne tehnike
  3. Raziskovalni na~rt
  4. Merjenje
  5. Matemati~na statistika
  6. Tehnike analize podatkov
  7. Modeliranje in simulacija
Odlo~itev o sprejetih prispevkih bo znana do 15. avgusta 1996. Ker `elimo, da so predstavljeni najnovej{i rezultati, ~lankov pred pri~etkom sre~anja ni potrebno po{iljati. Za`eljeno pa je, da avtorji ~lanke prinesejo na konferenco.

LOKACIJA

Konferenca bo potekala v Preddvoru, v predavalnicah hotela BOR in gradu HRIB:
Hotel Bor
Hrib 4a
4205 Preddvor
tel.: (+386) 64 45-080

JEZIK

Uradna jezika konference sta sloven{~ina in angle{~ina.

KOTIZACIJA

Kotizacija je 7000 SIT za udele`enca. Nakazana naj bo na `iro ra~un {t.: 50102-609-10201, z oznako "za statisti~no sre~anje 96". Udele`enci, ki bodo predstavili svoje prispevke, so kotizacije opro{~eni. Ob prihodu bodo udele`enci dobili knji`ico povzetkov in podroben program sre~anja. Zbornik bo tiskan po kon~anem recenzetskem postopku in poslan vsem udele`encem. Med konferenco bo direktor slovenskega Zavoda za statistiko, g. Toma` Banovec, priredil sprejem za vse udele`ence.

PRENO^I[^E

Za preno~i{~e in bivanje poskrbijo udele`enci konference sami. Organizator je v hotelu Bor rezerviral dolo~eno {tevilo sob. Za rezervacijo lahko pokli~ete v hotel Bor, gospo Marjeto Bren, tel: (+386) 64 45-080, fax: (+386) 64 45-370, pri ~emer navedite, da ste udele`enec statisti~ne konference.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Anu{ka Ferligoj, Valentina Hlebec, Anton Kramberger in Andrej Mrvar.

KONFEREN^NI NASLOV

za programske zadeve in prijave:
prof. dr. Anu{ka Ferligoj
Fakulteta za dru`bene vede
P.P. 2547
1101 Ljubljana
e-mail: anuska.ferligoj@uni-lj.si
tel: +386 61 1681 461
fax: +386 61 1683 421
Prijavnica