Termini iz Linuxa, 2. del

Znak "?" pomeni, da izraz ni bil vsem všeč, boljšega pa tudi nismo našli.
Izrazi obravnavani na 918. SrS, 30. decembra 1998
X Window System okenski sistem X; okna X
block group skupina blokov
chipset nabor čipov; čipje
distribution distribucija; izdaja
host name ime računalnika; ime gostitelja
hostname g. host name
include file zunanja datoteka ?; glava
loaded system obremenjen sistem
loopback interface (zaprto)zančni vmesnik
make izdelovalec; znamka
model model
mount priklop
news group novičarska skupina
newsgroup g. news group
platform platforma
port prenos; prestavljanje ?
post objaviti
post-install ponamestitev; ponameščanje
pre-install prednamestitev; prednameščanje
run time library sprotna knjižnica; priročna knjižnica
run time linker sprotni povezovalnik; priročni povezovalnik
runtime library g. run time library
runtime linker g. run time linker
set-up g. setup
setup nastavitev; vzpostavitev
soft link g. symbolic link
spawn porajanje
super block g. superblock
superblock superblok
swap space odlagalni prostor ?; izmenjalni prostor ?
symbolic link simbolna povezava; bližnjica
trashed sesut
undelete obnovitev ?; odbrisanje ?
unmount odklop
video adapter g. video card
video card grafična kartica
bus mouse miška na vodilu
multisync večfrekvenčni
electron gun elektronski top
dot clock točkovna frekvenca
color plane barvna ravnina
clock chip ura
shutdown zaustavljanje
kill (process) ubiti (proces); pobiti
networking vmreževanje; vmreženje
serial line IP protokol SLIP; serijski IP
SLIP g. serial line IP
subnet podmreža
net mreža
subnetting podmreženje; razbijanje v podmreže
fork razvejiti
loopback network (zaprto)zančno omrežje
name resolving razreševanje imen
executable izvedljiva datoteka ?
initiate a connection vzpostaviti povezavo/zvezo; vzpostavljati -"-
gateway prehod ?
gateway address naslov prehoda ?
configure prikrojitev; prilagoditev
ethernet ethernet; ethernetno omrežje
static-allocation statična dodelitev/dodeljevanje
loopback device (zaprto)zančna naprava
routing table usmerjevalna tabela
shell script lupinski program; ukazna datoteka
leased line najeta linija
chat script program za chat
prompt pozornik
password prompt pozornik gesla
login prompt prijavni pozornik
maximal transfer unit (MTU) maksimalna dolžina (IP-)paketa
debugger razhroščevalnik; trebež
null-modem cable ničelni modem
loadable module naložljivi modul ?
daemon demon; pritajeni program
UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) čip UART; univerzalni asinhroni sprejemnik-oddajnik
hardware flow control strojni nadzor pretoka
internet relay chat; IRC (internetski) klepet ?
dial in klic strežnika
finger otipati
account konto ?
shell account lupinski konto ?
ping pingati
lock zakleniti
lock file datoteka za zaklepanje
Novi izrazi
CHAP (Challenge/Handshake Authentication Protocol) identifikacijski protokol s pozivanjem/rokovanjem
denial of service attack napad, ki ima za cilj ukinitev storitev
spool čakalna vrsta
spooling software čakalniško programje
spool server čakalni strežnik
printer wedging blokiranje tiskalnika (?)
transfer functions for CYMK transferne funkcije za CYMK
lightweight/heavyweight processes ???
multiprocessing model večprocesni model
socket vtičnica
named socket (po)imenovana vtičnica
open-ended environment ?
mainframe veliki računalnik
proprietary lastniški
patchlevel nivo popravkov
benchmarks test hitrosti
protected-mode, descriptor based,
memory-management paradigm
?
demand-paged, loaded executables ?
copy-on-write pages ?
disk paging ?
unified memory pool ?
widget sets nabori grafičnih elementov
secrets file datoteka s skrivnostjo
white space beli znaki
Server Message Block (SMB) blok s sporočilom strežnika
mailer poštni program
client odjemalec; odjemalnik
Network News Transmission Protocol (NNTP) protokol za prenos novic po omrežju
news feed krmilnica novic
online g. on-line
on-line na zvezi; na liniji
command-driven ukazno usmerjen
machine-readable form oblika, ki jo lahko bere stroj
run-level nivo teka
run level g. run-level
cluster grozd; gruča; skupina; sklop
shape-series-family
shape (upright shape) oblika (pokončna oblika)
series (medium series, boldface series) vrsta pisave
monospaced font pisava fiksne širine
microkernel jedrce
header files (*.h) glave; vključne datoteke
compile-time library knjižnica za prevajanje (?)
anonymous FTP anonimni FTP
script ?
case sensitive ?
GNU General Public Licence GNU-jevska splošna javna licenca
GNU Library Public Licence GNU-jevska knjižnična javna licenca
performance tuning fino nastavljanje zmogljivosti
(to) untar dearhivirati
top-level directory ?
cookie piškotek ?
user agent, UA uporabniški posrednik ?
keymap položaj tipk
emergency save varnostna kopija?
autosave file
autosave samodejno shranjevanje
charset g. character set
portrait (orientation) portret
landscape (orientation) pokrajina
LaTeX preamble preambula LaTeXa
noun kapitalne črke
Na te izraze smo naleteli ob prevajanju spisov HOWTO in FAQ za Linux, ter knjige "Linux Installation and Getting Started" (LIGS) - nekateri so specifič:ni Unixu, drugi pa spadajo v splošno računalniško področje. Dobro bi jih bilo malce pretresti ali nadomestiti z boljšimi ... URL-ji: Roman Maurer