Termini iz Linuxa

block group skupina blokov
bus mouse miška, priključena na vodilo
CHAP (Challenge/Handshake Authentication Protocol) identifikacijski protokol s pozivanjem/rokovanjem
chat script pogovorna skripta (1. ženska sklanjatev)
chipset nabor čipov
clock chip oscilatorski čip
color plane barvna ravnina
configure ukrojitev, prikrojitev
daemon pritajeni strežnik
debugger razhroščevalnik
dial in klic na strežnik
distribution distribucija; izdaja (programskih paketov)
dot clock frekvenca oscilatorja
electron gun elektronski top
ethernet ethernet (lokalna mreža)
executable izvedljiva datoteka
finger potipati, pobezati
fork off razmnožiti, razvejiti
gateway prehod, most
gateway address naslov prehoda, naslov mostu
hardware flow control strojni nadzor pretoka
host name gostiteljsko ime
hostname g. host name
include file vključna datoteka
initiate a connection začeti povezavo
internet relay chat, IRC internetno klepetanje
kill (process) pobiti (proces)
leased line najeta linija
loadable module naložljivi modul
loaded system preobremenjen sistem
lock zaklepanje
lock file zaklepna datoteka
login prompt prijavni pozivnik
loopback device povratna naprava, zankovna naprava
loopback interface povratni vmesnik
loopback network povratno omrežje
make izdelovalec
maximal transfer unit (MTU) enota maksimalnega pretoka
model model
mount priklop
multisync večsinhronizacijski
name resolving razreševanje imen, ugotavljanje imen
networking omreževanje
news group novičarska skupina
newsgroup g. news group
null-modem cable kabel brez modema
password prompt pozivnik za geslo
ping pingati
platform platforma
port prenos
post objaviti; poslati
post-install post-namestitev
pre-install pred-namestitev
routing table usmerjevalna tabela
run time library izvajalna knjižnica
run time linker izvajalni nalagalnik
runtime library g. run time library
runtime linker g. run time linker
serial line Internet protocol internetni protokol po serijski liniji
set-up g. setup
setup nastavitev; vzpostavitev; usposobitev; sestava
shell account lupinski račun
shell script lupinska skripta
shutdown ustavitev
SLIP g. serial line Internet protocol
soft link g. symbolic link
spawn izvaliti
static-allocation statično dodeljevanje (naslova IP)
subnet podomrežje
subnetting podomreževanje
super block g. superblock
superblock super-blok
swap space izmenjalni prostor
symbolic link simbolična povezava
timing value frekvenca osveževanja
trashed sesut
UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) čip UART, univerzalni asinhroni prejemnik-oddajnik
undelete obnovitev; odbrisanje
unmount odklop
video adapter g. video card
video card grafična kartica
X Window System okenski sistem X