@IVLJENJEPIS

Je Primorec, doma iz vasice Prem. Pri treh letih je ostal brez matere, pri petnajstih brez o~eta. Takrat se je za~elo zanj te`ko `ivljenje.

V sonetu NA O^ETOVEM GROBU je o~etu o~ital, da mu je govoril, da je `ivljenje lepo, kar ni res. Ker je o~eta ljubil, mu je privo{~il, da je mrtev, da mu ni treba trpeti (bistroumni nesmisel).

Ker je bil pesnik svobodomiseln in ker je pisal ljubezenske pesmi in zaradi neke zbadljivke na ra~un ljubljanskega {kofa, so ga izklju~ili iz 6. razreda gimnazije (danes iz 2. razreda). Potem se je dve leti potikal tu in tam in naposled gimnazijo kon~al v Novem mestu. Tam se je brez odziva zaljubil v novome{ko lepotico Angelo Smoletovo, h~erko uglednega sodnega svetnika.

Takoj po gimnaziji je moral v Trst k vojakom, kar mu je bilo odve~. Da bi se voja{ke suknje ~imprej re{il, se je namerno prehladil, zbolel, bil odpu{~en, zbolel za jetiko v Cukrarni v Ljubljani star komaj 23 let.