Dobrodošli
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Oddelek za tehniško varnost,

Gorazdova ulica 15, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 61 55 82 63
Fax: +386 61 55 82 51MATEMATIKA NA VTVŠ
Predstavitvena stran matematike in statistike na Višji tehniški varnostni šoli


Visoki strokovni program Varstvo pri delu in požarno varstvo ima 21 obveznih predmetov in 3 izbirne usmeritvene predmete. Prvi štirje semestri vsebujejo osnovne naravoslovne predmete matematiko, fiziko in kemijo, tretji in četrti semester delno temeljne predmete stroke, peti in šesti semester vsebujeta strokovne predmete.

Program ima dve usmeritvi: Varstvo pri delu in požarno varnost.

Ker se visoki program uvaja s študijskim letom 1996/97, se v tretji letnik lahko vpišejo diplomanti VTVŠ, ki so zaključili višješolski program Varstva pri delu in požarnega varstva in pri diplomi dosegli oceno najmanj 7. Program izrednega študija, ki se prične v študijskem letu 1996/97, bo vseboval v tretjem letniku 150 ur matematike.Matematika je v prvem in drugem letniku rednega študija Visokega strokovnega programa.
1.letnikMATEMATIKA I150 ur 3 ure/teden predavanja 2 uri/teden vaje
2.letnikIZBRANA POGLAVJA IZ MATEMATIKE IN STATISTIKE150 ur 3 ure/teden predavanja2 uri/teden vaje


Pisni del izpita je priznan z uspešno opravljenimi štirimi kolokviji oziroma z uspešno opravljenim pisnim izpitom. Dodatne informacije so na voljo pri asistentki Andreji Drobnič. Nato mora študent opraviti še ustni del izpita pri profesorju Jožetu Šreklu. Matematika I je pogoj za vpis v drugi letnik.

Vrnitev na začetek


Snov prvega letnika je predstavljena v knjigi prof.mag.J. Šrekla MATEMATIKA. Zajema področja :
množice zaporedja vektorska algebrafunkcije odvodi in diferenciali nedoločeni integraldoločeni integralvrstelinearna algebra funkcija dveh spremenljivk
Snov drugega letnika zajema predvidoma naslednja področja :
verjetnostni račun statistika večkratni integralidiferencialne enačbe teorija katastrof

Obvezno je seminarsko delo študenta.

Vrnitev na začetek


Literatura predavanj :

Nekaj literature za vaje :

Mnogo drugih knjig za vaje lahko najdeš v knjižničnem katalogu CTK, ki si ga lahko pogledaš v .

Vrnitev na začetek


Pripombe pošljite Andreji Drobnič