Zgodovina raèunalni¹tva

UVOD V OBDOBJE MEHANIKE


V zgodovini pravzaprav nikoli ni mogoèe postaviti toèke, pred katero se ni zgodilo niè pomembnega in po kateri se je zgodilo vse. Narava èlove¹ke intelektualne dejavnosti je videti taka, da na veèini podroèij z dovolj natanènim iskanjem vedno lahko najdemo bolj ali manj neskonèno zaporedje dogodkov,ki segajo nazaj v èas. Tako je tudi z zgodovino strojev za raèunanje. Kot ka¾ejo nekatera novej¹a odktritja, je danes bolj ali manj zanesljivo, da so orodja za raèunanje na digitalni osnovi obstajala dosti bolj zgodaj v èlove¹ki zgodovini, kot se obièajno misli. O teh napravah vemo zelo malo in ¹e manj o tem, kje in kako so nastale. Tu se z njimi ne bomo ukvarjali. Dokumentirani zapisi poskusov obstajajo nekako od leta 1600 naprej in v tej obravnavi se bomo omejili nanje.

NAZAJ KAZALO NAPREJ