aj je animacija?

Beseda ANIMACIJA izvira iz latinske besede animatio (= o`ivljanje, spodbujanje, navdu{enje, `ivahnost), ta pa ima izvor v besedi anima (= du{a). Danes razumemo pod besedo ANIMACIJA navidezno o`ivljanje lutk, predmetov ali risanih figur s premikanjem oziroma gibanjem le teh. Za umetnost animacije {teje vsaka oblika likovne umetnosti, ki se uporablja pri izdelavi animiranih filmov in risank . Pogosto se animacija uporablja za izdelavo posebnih filmskih efektov, ki jih sicer ne bi mogli posneti. Kitajski pregovor pravi :"Ena sama slika je vredna tiso~ besed.", mi pa dodajmo naslednje : "Animacija je vredna tiso~ enostavnih slik.".