Strokovno izpopolnjevanje u~iteljev matematike
Univerza v Ljubljani
FMF -- Oddelek za matematiko in mehaniko

Informacijska tehnologija in pouk matematike

Vladimir Batagelj

~etrtek, 26. september 1996 v M-3 na Jadranski 21


Kazalo[Kazalo] [Naprej] [Konec]

Uvod

U~enec, u~itelj, pripomo~ki / tehnologija / ra~unalnik.

Hitreje, individualno. U~enci s posebnimi potrebami.

Problem mere.


[Kazalo] [Naprej] [Konec]

Tisk

Namizno zalo~ni{tvo: Vse ve~ piscev. Izmenjava izdelkov.

Word / TeX (Seminar): matemati~ni izrazi, prenosljivost. MikTeX. PostScript.

TeXCeH.


[Kazalo] [Naprej] [Konec]

Prosojnice

Prihranek ~asa, potuha spominu.

Delno dinami~ne (prekrivki, risanje po predlogi ali prazni nad njo).

Ra~unalni{ka priprava. PowerPoint, CorelDraw (CMX).

Izpis na tiskalnik ali predstavitev z zaslonsko prosojnico.

Uporaba jezika HTML!? Neodvisnost od OS, trajnost, primerljiva zmogljivost, uporaba na omre`ju.


[Kazalo] [Naprej] [Konec]

Video

Manj dostopna oprema.

Veliko zanimivih izdelkov. BBC - Learning Zone.

[tevke, {tevila, Newton/Leibniz, stanje matematike v VB, IT.

Manjka interaktivnost. Zaporednost.


[Kazalo] [Naprej] [Konec]

Ra~unalnik in omre`je

Zdru`itev tehnologij - multimedija.

Matemati~ni programi

Orodja Omre`ne storitve:

Slovenski matematiki.

Matemati~ni naslovi

MegaMath

Trubar


[Kazalo] [Naprej] [Konec]

Java, JavaScript in VRML


Risanje funkcij
Substitute(expression,rules): Select, Next, Begin, End, Apply, Back
Sklepanje
[Kazalo] [Naprej] [Konec]

Novosti

@epni ra~unalniki (Derive, Cabri).

Omre`ni ra~unalniki (Oracle).

Video-konference.


[Kazalo]