867. sredin seminar

Vtisi z ICCE'97

Vladimir Batagelj

sreda, 10. december 1997 v M-2 na Jadranski 21
V delu


Kazalo[Kazalo] [Naprej] [Konec]

Kuching, Sarawak, Malezija


ICCE'97, Sarawak, Universiti Malaysia Sarawak

Malezija in Singapur
Sarawak
Kuching
V Singapuru in kasneje v Kuchingu je bilo zelo vro~e slika
in pri~akovali so 'Dedka Mraza' (v tropih!!!) slika.
Na Singapurskem letali{~a smo v Internet centru pobrskali po svojih po{tnih nabiralnikih slika.
Konferenca je bila v hotelu Hilton v Kuchingu Hilton, Obre`je, Obre`je pono~i, Fort Margerita, izrez.
Otvoritev konference je bila v sredo dopoldne. Udele`il se jo je tudi pokrovitelj - 'predsednik' Sarawaka Datuk dr. George Chan Hong Nam slika, slika, slika, slika, slika, slika.
Eden od profesorjev tukaj{nje univerze je povedal, da so dandanes na Borneu 'lovci na glave' le {e na univerzi - potrebuje kdo slu`bo?
Na{ prispevek je bil na vrsti kmalu po otvoritvi slika, slika. In na zdravje po uspe{ni predstavitvi slika M.M..
Zve~er je bila slavnostna ve~erja slika.
Med drugim smo pred ve~erjo poslu{ali gamelan (lokalni orkester tolkal) slika, slika, slika, slika.
Prispevek o Talentu je bil na vrsti v petek dopoldne slika; Talenta.
Pripravili smo tudi poster slika, slika, slika, slika.
V petek popoldne je bila konferenca kon~ana slika
organizatorji ICCE'98 so nas vse povabili naslednje leto v Peking slika.
Zve~er smo ve~erjali na terasi slika, slika.
Znamenitost Bornea so velike ro`e rafflesi-je. Na poti do parka slika smo si ogledali lokalno vas slika (hi{e na kolih) slika
se ustavili na tr`nici slika, slika, slika, slika, slika in Teja z otroki,
in kon~no rafflesia slika, slika, neprostovoljni padalski trening, slika, ro`i, so ro`e, pred katerimi tudi Vlado poklekne v pragozdu slika.
Tudi na Borneu imajo Internet - Odprt je Cyber Cafe, slika, Ro v Cyber Cafeu, slika, slika.
Za uro smo se popeljali s sampanom po reki slika, slika, slika.
Na bazarju ob Obre`ju je bilo veliko zanimivih trgovin slika, slika, slika, slika.


[Kazalo] [Naprej] [Konec]

Na{ prispevek


Powerpoint/ZIP
[Kazalo] [Naprej] [Konec]

Ostali zanimivi prispevki


Iz uvoda v zbornik konference izvemo, da so organizatorji izmed ve~ kot 240 predlogov izbrali 92 prispevkov za predstavitev. Poleg tega je bilo {e 14 povabljenih predavanj, 12 te~ajev, 28 posterjev in zgledov/prikazov. Konference se je udele`ilo ~ez 30 dr`av - pri vseh (delnih) na{tevanjih so omenjali tudi nas - Slovenijo.

Med povabljenimi predavanji sta se mi zdeli posebej zanimivi:

T.C. Reeves (ZDA): Using the WWW as a cognitive tool in higher education, kjer je bil predstavljen izbolj{an Carrollov model u~enja, tako da upo{teva tudi IT.

H. Maurer, T. Dietinger (Avstrija): How modern WWW systems support teaching and learning. V tem prispevku je bil predstavljen koncept omre`nih izobra`evalnih okolij GENTLE, ki temeljijo na stre`niku druge generacije Hyperwave.

Med ostalimi predavanji so pritegnili mojo pozornost {e:

B. Fenn, J.Lennon (Nova Zelandija): Knowledge landscapes. V njem sta avtorja slikovno ponazorila te`avnost posameznih podro~ij (matematika, fizika, kemija, jezik, ...) v koordinatnem sistemu (poznavanje dejstev, zmo`nosti in ve{~ine, re{evanje problemov) X (teme iz podro~ja).

S.A. du Plessis, H.C. de Kock (Ju`na Afrika): George becomes Rector - Linear programming tutor ..., vsebuje opis impresivnega paketa, temelje~ega na metodah umetne inteligence, za pou~evanje linearnega programiranja in {e nekaterih tem s podro~ja operacijskih raziskav.

G. Holmes, W.J. Rogers (Nova Zelandija): Gathering and indexing rich fragments of the WWW. Avtorja predlagata pripravo CD-jev s tematskimi vsebinami z omre`ja. Pregledovanje je podprto s posebnim stre`nikom, ki gre na omre`je samo po sestavke, ki niso shranjeni na CD-ju.

S. Al-Furaih, H.B. Al-Sadoun, W. Ebeid (Kuwait): Implementation of an IT program for grades 5-8 in Kuwait. Opisujejo, po mojem zelo ambiciozen, projekt uvajanja Informatike in ra~unalni{tva v vse Kuwaitske {ole skozi 4 letnike (5-8 razred, po 60 ur na leto). Podan je tudi razmeroma natan~en pregled vsebin (zanimiva primerjava z na{im predlogom izbirnega predmeta).

W. Feng, Y. Wu, M. Gu, D. He (Kitajska): Approaching digitization. Opisujejo stanje, probleme in hotenja, s katerimi se sre~uje Kitajska pri uvajanju IT v izobra`evanje.

G. Backman, H. Levin ([vedska): Extensive programme on educational development in Sweden. Tudi na [vedskem so za~eli leta 1994/95 obse`en vladni projekt (150 milijonov USD) uvajanja IT v izobra`evanje. Pristopi in poudarki so podobni na{im - Ro-jevskim. Pristop temelji na: pilotski projekti, raz{irjanje in izmenjava informacij ter izku{enj, multimedijska podpora izobra`evanja, raziskave in razvoj. Posebej poudarjajo vpra{anje izobra`evanja u~iteljev.

Y.M. Cheah, W.S. Cheung (Singapur): Singaporean pre-service teacher's experiences and confidence in using computer technology. Analizirajo doma~nost bodo~ih u~iteljev z IT in ugotavljajo, da je premajhna. Kak{ni bi bili rezultati {ele pri nas!?

...

Veliko prispevkov je bilo posve~enih predvsem naslednjim temam: uporaba WWW v izobra`evanju, u~enje na daljavo, multimediji, konstruktivisti~ni pristop k izobra`evanju, omre`na podpora sodelovanja, elektronski/omre`ni u~benik, nacionalne strategije, statisti~ne analize, ...


Vtisi:


[Kazalo]