[RI] Ra~unalnik v izobra`evanju
Naloge

zadnja sprememba: 30. maj 1995

Doma~e naloge

 1. hipertekst, vsaj 8 strani.
 2. pregled programov za neko podro~je

Teme:

Besedila:
 1. ^esnik Tanja, Ban Jernej: Vega;
 2. Jeraj Slavka:: Mo~nik;
 3. Simoni~ Tatjana: Plemelj;
 4. Reber{ek Marko: Zgodovina ra~unalni{tva
 5. Gajser Igor: Barve
 6. 'Morphing'
 7. 3-D
 8. Zvok
 9. Novoselec Peter: Animacija
 10. Ivanec Dezider: Avtorski sistemi
 11. Word/Visual Basic kot avtorsko orodje
 12. Mohor~i~ Gregor: Stiskanje
 13. Kramar Andreja: Prosojnice
 14. Katalog, C
 15. Izbrane teme iz {ole:
Pregled programov in drugih virov za izbrano podro~je; opis vsaj {tirih. Posebej za okolje Dos in Windows.
 1. Mat
 2. Fiz
 3. Reber{ek Marko: Kemija
 4. Novoselec Peter: Biologija;
 5. Erker Niko: Astronomija;
 6. Jeziki:
 7. Besedila
 8. Simoni~ Tatjana: Zgodovina matematike;
 9. @vanut Breda: Likovna umetnost;
 10. Fajfar Jasna: Vrtec;
 11. Ivanec Dezider: Avtorski sistemi
 12. Lastni predlog
Glej zanimivi naslovi.
[Dol] [Naprej] [Nazaj] [Gor] [Kazalo]

Univerza v Ljubljani, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko
Sestavil:
Vladimir Batagelj, Matematika, Jadranska 19, 61111 Ljubljana
e-mail: Vladimir.Batagelj@uni-lj.si