Omre`ni u~benik / mo`nosti


V za~etku 90. let se je pojavil multimedijski ra~unalnik, ki je {ele omogo~il resno uporabo ra~unalnika v izobra`evanju. Namizno zalo`ni{tvo.
Delo je bli`e avtorju: stalno izpopolnjevanje, izmenjava in sodelovanje.
Omre`je: stalna dostopnost.
Problem avtorskih pravic.
Naprej, Nazaj