Izra~unaj ali preveri


Andrej in Bojan se nahajata d km narazen. ^ez koliko ~asa se bosta sre~ala, ~e za~neta hkrati potovati eden proti drugemu, Andrej s hitrostjo a km/h in Bojan s hitrostjo b km/h?

a.   d = 200,   a = 10,   b = 15,   Izracunaj
b.   d = 123, a = 4.5, b = 5.2, Preveri
Vnesite podatke. ^e `elite, da odgovor dolo~i program, kliknite na Izracunaj. ^e pa `elite, da program preveri pravilnost va{ega odgovora, kliknite na Preveri in vnesite odgovor. Kot odgovor lahko vnesete tudi izraz. Na primer 200/(10+15) ali 200/25.


Razdalja: km
Andrejeva hitrost: km/h
Bojanova hitrost: km/h
^as sre~anja: h