Izra~un vrednosti izraza


Izraz:
Vrednost:
V JavaScriptu lahko uporabnik vnese poljuben matemati~ni izraz z dolo~eno vrednostjo in zanj dobi izpisano to vrednost. Pri tem lahko uporabi tudi pomo`ne koli~ine. V izrazih so poleg konstant PI in E ter operacij +, -, *, / in %, na voljo {e funkcije abs, acos, asin, atan, ceil, cos, exp, floor, log, max, min, pow, random, round, sin, sqrt, tan Za preizkus kliknite na polje za izraz in v okno, ki se pojavi, vnesite eno izmed vrstic (JavaScript razlikuje med velikimi in malimi ~rkami): PI 1+9*(2+8*(3+7*(4+6*(5+5*(6+4*(7+3*(8+2*(9+1)))))))) pow(2,10) % 10 fi=(1+sqrt(5))/2; (fi-1)*fi-1 a=3; b=4; gama=90; gamar=gama*PI/180; a*a+b*b-2*a*b*cos(gamar) ali pa izraz po va{em izboru.