Tar~a in {tevilo pi

Tale program napisan v Javi dolo~i pribli`no vrednost {tevila pi=3.1415926... z naklju~nim 'metanjem v tar~o' - metoda Monte Carlo.

V kvadrat vri{emo okroglo tar~o. ^e vanj postavljamo naklju~ne to~ke, je verjetnost, da to~ka pade v tar~o enaka razmerju med plo{~ino kroga in plo{~ino kvadrata - pi/4. Tej vrednosti se z rasto~im {tevilom to~k pribli`uje tudi razmerje med {tevilom to~k, ki padejo v tar~o, in vseh postavljenih to~k. Torej lahko dobimo pribli`ek za {tevilo pi tako, da to razmerje pomno`imo s 4.

Izberite {tevilo naklju~nih to~k n (pri n>10000 'metov' boste morali malce po~akati). Nato kliknite na "Zacni". Program bo pri~el postavljati naklju~ne to~ke in izpisal pribli`ke po n/4, n/2, 3/4n, n metih.

 


Avtor: Erwin Kalvelagen, CBS RSI, ekln@cbs.nl
Predelal: Vladimir Batagelj, Uni-LJ vladimir.batagelj@uni-lj.si